ม.ศรีปทุม เชิญ ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ เป็นวิทยากร เรื่อง "เขียนบทความอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ และจรรยาบรรณการวิจัย" (9 มี.ค. 55)


          ด้วยสำนักวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมมือกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น จัดโครงการอบรมเรื่อง "เขียนบทความอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติและจรรยาบรรณการวิจัย" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัย/วิชาการแก่คณาจารย์ ส่งเสริมให้คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนบทความวิจัย/วิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติและมีความรู้เรื่องจรรยาบรรณการวิจัย และส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสมาชิกเครื่อข่ายวิจัยประชาชื่น
          ในการนี้ ม.ศรีปทุม จึงได้เชิญ ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "เขียนบทความอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติและจรรยาบรรณการวิจัย" ในวันพุธที่ 28 มีนาคม 2555 เวลา 08.30- 12.00 น. ณ ห้อง Conversation 1 ชั้น 4 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขนกำหนดการอบรม
เรื่อง "เขียนบทความอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติและจรรยาบรรณการวิจัย"
วันพุธที่ 28 มีนาคม 2555 เวลา 08.30- 12.00 น.
ณ ห้อง Conversation1 ชั้น 4 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

โดย
ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และผู้อำนวยการศูนย์การอ้างอิงวารสารไทย

08.30 - 08.45 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร
08.45 - 09.00 น. พิธีเปิดการอบรม
09.00 - 10.30 น. การบรรยาย
เรื่อง "เขียนบทความอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติและจรรยาบรรณการวิจัย"
11.40 - 12.00 น. วิทยากรตอบข้อซักถาม และพิธีเปิดการอบรม