ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย รับสมัครวารสารที่สนใจสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การนำวารสารเข้าสู่ระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ThaiJO (Thai Journals Online System) รุ่นที่ 2" (20 มี.ค. 55)


          ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย รับสมัครวารสารที่สนใจสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การนำวารสารเข้าสู่ระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ThaiJO (Thai Journals Online System) รุ่นที่ 2" ในวันพฤหัสบดีที่ 26 และ วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2555 ระหว่างเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุมธรรมรักษา ชั้น 3 อาคารสัมมนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • รับสมัครวารสารฝึกอบรมจำนวน 12 วารสาร
  • แต่ละวารสารส่งผู้เข้าร่วมได้ 2 คน (รวม 24 คน) โดยควรเป็นผู้ที่มีหน้าที่โดยตรงในการดูแลวารสารและสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี
  • ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องเตรียมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมาใช้สำหรับฝึกอบรมคนละ 1 เครื่อง
  • ค่าใช้จ่ายการเดินทางมาเข้าร่วม และค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้าร่วมอบรมต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
  • หากมีจำนวนผู้สมัครเข้าร่วมเกินกว่าที่กำหนด ศูนย์ TCI ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกวารสารเข้าร่วมการอบรม
          ขั้นตอนการรับสมัคร สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่   ใบสมัครอบรม ThaiJO 2
กรุณาส่งกลับไปที่ คุณสันติ อิทธิฤทธิ์มีชัย ทาง E-mail: santi.itt@kmutt.ac.th ภายในวันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2555 สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-470-8647 และ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมในวันที่ 9 เมษายน 2555