ศูนย์ TCI จับมือ สกว. สกอ. จัดประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 7 (19 มิ.ย. 55)


          ศูนย์ดัขนีการอ้างอิงวารสารไทย [Thai Journal Citation Index (TCI) Centre)] ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดให้มี การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 7 ในวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2555 ณ ห้องเพชรไพลิน ชั้น 11 โรงแรมวินเซอร์ สวีท สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ

          การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงความก้าวหน้าในการจัดทำฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI), เพื่อร่วมหารือถึงแนวทางในการนำวารสารไทยมาไว้ในระบบ Online Journal System (OJS), เพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารไทย และเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพวารสารไทยสู่เวทีอาเซียน

          ในการนี้คณะผู้จัดประชุมฯ ใคร่ขอเรียนเชิญ บรรณาธิการวารสาร วารสารละ 1 ท่าน (รับได้จำนวน 200 ท่าน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ) และสามารถส่งผู้เข้าร่วมการประชุมเพิ่มเติมนอกเหนือจากบรรณาธิการวารสารได้วารสารละ 1 ท่าน (รับได้ไม่เกิน 50 ท่านเท่านั้น โดยเสียค่าลงทะเบียนและค่าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมจำนวน 1,500 บาท/คน ซึ่งจะพิจารณาจากลำดับการลงทะเบียน) ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมฯ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ ในระหว่างวันที่ 2 – 27 กรกฎาคม 2555 เท่านั้น และทางคณะผู้จัดประชุมฯ จะแจ้งยืนยันการเข้าร่วมประชุมของท่าน ในวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2555