ม.สยาม เชิญ ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง "ทำอย่างไรให้บทความได้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานานชาติ" (1 มิ.ย. 55)


          ด้วย มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับสมาคมนักวิชาการการท่องเที่ยว (ประเทศไทย) เชิญ ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง "ทำอย่างไรให้บทความได้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ" ในวันพฤหัสบดีที่ี 5 กรกฎาคม 2555 เวลา 08.30-12.000 น. ณ ห้องศรีสุพรรณ ชั้น 18 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสยาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบแนวทางและเทคนิคในการเขียนบทความเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ

          เอกสารดาวน์โหลด!   โครงการสัมมนา และ กำหนดการ