การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำวารสารเข้าสู่ระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ThaiJo ครั้งที่ 2 (Thai Journals Online System) (31 ม.ค. 55)


          ศูนย์ TCI จะจัดการอบรม การนำวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ThaiJO เป็นครั้งที่ 2 ให้กับ วารสารกลุ่มที่ได้อบรมในเดือนกันยายน 54 ที่ผ่านมา จำนวน 22 วารสาร การอบรมแบ่งจัดขี้นเป็น 2 ช่วง ได้แก่ วันที่ 5-6 มีนาคม 2555 และ วันที่ 21-22 มีนาคม 2555 ครั้งละ 11 วารสาร (วารสารละ 2 คน) (กำหนดการ และ รายชื่อวารสารที่อบรมแยกตามช่วง ) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดใด แต่ทางผู้อบรมจะต้องนำโน๊ตบุ๊คมาเอง และเตรียมข้อมูลของวารสารตนเองมาล่วงหน้า (ข้อมูลที่ต้องเตรียม ) สถานที่อบรมจัดขึ้นที่ ห้องประชุมธรรมรักษา อาคารสัมมนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (แผนที่)

          อนึ่ง ศูนย์ TCI จะดำเนินการอบรมให้กับวารสารกลุ่มใหม่ที่สนใจ (และอยู่ในฐาน TCI) ในระหว่างเดือน เมษายน -สิงหาคม (เดือนละครั้ง ครั้งละ 2 วัน) ซึ่งยังอยู่ในช่วงกำหนดวันจัดอบรม โดยศูนย์ TCI จะเปิดรับสมัครวารสารให้ลงทะเบียนได้ ภายในเดือนมีนาคม 2555

          ดาวน์โหลดเอกสาร
           บันทึกข้อความเรื่อง "ขออนุมัติจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Thai Journal Online System"
           โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ "การนําวารสารไทยเข้าสู่ ระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ Thai Journal Online System (ThaiJo System) ปี 2555"