สถาบันคลังสมอง เชิญ ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ เป็นวิทยากรงานสัมมนาวิชาการ 2553 - 2555
 มหาวิทยาลัยไทยบนเวทีโลก ครั้งที่ 13 (15 ก.พ. 55)


          ด้วยสถาบันคลังสมองของชาติ ภายใต้มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการวิจัย การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต และการพัฒนาระบบอุดมศึกษาในภาพรวม ตามที่กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2555) ซึ่งเป็นแผนแม่บทกำกับการพัฒนาอุดมศึกษาของไทยได้กำหนดไว้ จึงได้กำหนดจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ 2553 - 2555 "มหาวิทยาลัยไทยบนเวทีโลก" (Seminar Series : "Thai Universities on the World Stage") ครั้งที่ 13 เรื่อง "การจัดอันดับมหาวิทยาลัยตามสาขาวิชา : ประสบการณ์จากเยอรมัน" ในวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2555 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมสยามซิตี้ ถนนศรีอยุธยา ราชเทวี กรุงเทพฯ เพื่อนำเสนอแนวโน้ม ประเด็นท้าทายต่างๆ และผลกระทบจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของประเทศต่างๆ ทั่วโลก สร้างความรู้ ความเข้าใเกี่ยวกับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยตามสาขาวิชาในเรื่องวิธีการ เกณฑ์ที่ใช้ตัวชี้วัด (ซึ่งรวมทั้งประเด็นที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยต่อสังคม) แหล่งข้อมูล และการนำเสนอข้อมูล ตลอดจนสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยตามสาขาวิชา
          ในการนี้ สถาบันคลังสมองของชาติ จึงได้เชิญ ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ เป็นวิทยากร หัวข้อ Nation University Ranking : Global Trends, Chllenges, and Impact" ในวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2555 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมสยามซิตี้ ถนนศรีอยุธยา ราชเทวี กรุงเทพฯ


กำหนดการสัมมนทางวิชาการ 2553 - 2555
"การจัดอันดับมหาวิทยาลัยตามสาขาวิชา : ประสบการณ์จากเยอรมัน"
*****************************************
วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2555 เวลา 08.30 - 15.30 น.
ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมสยามซิตี้ ถนนศรีอยุธยา ราชเทวี กรุงเทพฯ
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 09.10 น. กล่าวนำ
  โดย ศ.ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ
09.10 - 10.10 น. "National University Ranking : Global Trends, Challengs, and Impact
  โดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ  หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
10.10 - 11.30 น. "University Ranking by Discpline : German Model
  โดย Prof.Dr.Frank Ziegele  Managing Director, CHE, Germany
11.30 - 12.30 น. ถาม - ตอบ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
12.30 - 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 - 15.00 น. อภิปรายและระดมสมองการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยตามสาขาวิชา
- สาขาวิชานำร่่อง
- กลุ่มตัวชี้วัดที่เหมาะสม
- การดำเนินงานต่อไป
  ดำเนินรายการโดย ศ.ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง  ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ
15.00 - 16.00 น. ถาม - ตอบ