รายละเอียดการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 2 (15 ส.ค. 55)


  ระยะเวลาและข้อมูลที่ใช้ในการประเมิน

เป็นการประเมินโดยบรรณาธิการสมัครใจ และส่งข้อมูลเพื่อขอรับการประเมินโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
ทาง TCI แจ้งบรรณาธิการวารสารและแจ้งผ่าน TCI website
สำหรับการเตรียมความพร้อมเพื่อการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ทางศูนย์ฯ จะทำการส่งหนังสือแจ้งรายละเอียด
ในวันที่ 31 สิงหาคม 2555
การประเมินในรอบที่ 2 นี้ จะใช้ข้อมูลของบทความตีพิมพ์แล้วในปี พ.ศ. 2555 วันสุดท้ายของการส่งข้อมูล 31 มกราคม 2556
เริ่มประเมินคุณภาพวารสารในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2556
ประกาศผลการประเมิน รอบที่ 2 ภายในเดือนเมษายน 2556