ม.มหาสารคาม เชิญ ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลต่างๆ" (14 ส.ค. 55)


          ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้กำหนดจัดงานสัมมนาวิชาการเรื่อง "แนวทางการพัฒนาผลงานวิชาการของคณาจารย์" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในสาระต่างๆ ทันกับความเจริญก้าวหน้าทางการศึกษาและทราบถึงแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะของตนเอง รวมทั้งการได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ทางการศึกษา เพื่อให้การจัดงานดำเนินบรรลุวัตถุประสงค์ ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ จึงได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในหัวข้อเรื่อง "การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลต่างๆ" ในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2555 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 5309 ชั้น 3 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามกำหนดการสัมมนาวิชาการเรื่อง "แนวทางการพัฒนาผลงานวิชาการของคณาจารย์"
ในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุม 5309 ชั้น 3
อาคารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


***************************************

09.15 - 09.30 น. กล่าวเปิดงาน โดย รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
09.30 - 10.00 น. บรรยายเรื่อง "แนวทางการพัฒนาผลงานวิชาการของคณาจารย์"
โดย ศ.ดร.วิชัย บุญแสง
10.00-10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.15 - 11.30 น. บรรยายเรื่อง "การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลต่างๆ"
โดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ
11.30 - 12.00 น. ตอบข้อซักถาม