มทส. แต่งตั้ง ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ เป็นกองบรรณาธิการ "วารสารเทคโนโลยีสุรนารี" (25 เม.ย. 55)


          เพื่อเป็นการรักษาและพัฒนามาตรฐานของวารสารเทคโนโลยีสุรนารี อันจะนำไปสู่การเข้าสู่ฐานข้อมูลสากล SCOPUS ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21 และมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ประกอบกับประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง "แต่งตั้ง ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ เป็น กองบรรณาธิการวารสารเทคโนโลยีสุรนารี เพ่ิมเติม"

          ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยมีวาระการดำเนินตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ สั่ง ณ วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2555