ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ และบรรยายพิเศษ เรื่อง "Thai Journal Citaion Index " ณ University of Malaya, Malaysia (11 เม.ย. 55)


          ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าโครงการ "การพัฒนาฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารสำหรับประเทศในกลุ่มอาเซียน" (ACI) ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ และบรรยายพิเศษ เรื่อง "Thai Journal Citaion Index" เพื่อสร้างความเข้าใจและเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการเผยแพร่ผลงานวิจัยของประเทศในกลุ่มอาเซียนต่อเวทีนานาชาติ ผ่านระบบการพัฒนาฐานข้อมูลระดับประเทศ (TCI) และระดับอาเซียน (ASEAN Citation Index, ACI) ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 ณ University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia โดยการประชุมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในโครงการ "การพัฒนาฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารสำหรับประเทศในกลุ่มอาเซียน"