ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการของระบบThaiJO รุ่นที่ 2 (11 เม.ย. 55)


                     ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยจะจัดการอบรม "การนำวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ThaiJO เป็นครั้งที่ 3" ในวันพฤหัสบดีที่ 26 และ วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2555 ระหว่างเวลา 9.00 น. – 16.00 น. มีวารสารเข้่าร่วมอบรมทั้งส้ิิน 13 วารสาร (วารสารละ 2 คน) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดใด แต่ทางผู้อบรมจะต้องนำโน๊ตบุ๊คมาเองคนละ 1 เครื่องและเตรียมข้อมูลของวารสารตนเองมาล่วงหน้า (ข้อมูลที่ต้องเตรียม ) สถานที่อบรมจัดขึ้นที่ ชั้น 3 ห้องประชุมธรรมรักษา อาคารสัมมนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

          โดยศูนย์ TCI ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ดังมีรายชื่อดังนี้

 1. วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา
 2. วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
 3. วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 4. พัฒนบริหารศาสตร์
 5. วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย
 6. วารสารกระแสวัฒนธรรม
 7. วิศวกรรมสาร มข.
 8. วารสาร อัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา
 9. Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology
 10. วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
 11. วารสารวิจัย มสด สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 12. ศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์)
 13. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

ท่านสามารถติดต่อจองห้องพักได้ที่
  KMUTT Extension
  ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มจธ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
  โทร 02-4708271, 084-5725656
  โทรสาร 02-427-9633
  website : www.cec.kmutt.ac.th
  Email : icec@kmutt.ac.th


แผนที่สถานที่จัดอบรมดาวน์โหลดเอกสาร

บันทึกข้อความเรื่อง "ขออนุมัติจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Thai Journal Online System"
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ "การนําวารสารไทยเข้าสู่ ระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ Thai Journal Online System (ThaiJo System) ปี 2555"
กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Thai Journal Online System"
ข้อมูลที่ต้องเตรียม
แผนที่