ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 2 (1 ต.ค. 55)


          ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ทำการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 1 และได้แจ้งผลการประเมินให้วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ได้รับทราบเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 โดยมีวารสารที่ได้รับการจัดให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 1 จำนวน 77 รายการ วารสารกลุ่มที่ 2 จำนวน 156 รายการ และวารสารกลุ่มที่ 3 จำนวน 223 รายการ

          บัดนี้ ทางศูนย์ TCI ได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพวารสารรอบที่ 2 ขึ้น สำหรับวารสารในกลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 ที่ต้องการยกระดับขึ้นเป็นวารสารกลุ่มที่ 1 โดยศูนย์ TCI ใคร่ขอความร่วมมือให้ท่านดำเนินการดังนี้
  • กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มสำหรับการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2555
  • ส่งสำเนาผลการประเมินบทความของผู้ทรงวุฒิที่พิจารณาบทความที่พิมพ์แล้วในปี 2555 พร้อมทั้ง รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมลล์ โดยศูนย์ TCI จะเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับ)
  • ตัวเล่มวารสารทั้งหมดที่ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2555
          กรุณาส่งแบบฟอร์มสำหรับประเมินคุณภาพวารสาร พร้อมทั้งสำเนาผลการประเมินบทความดังกล่าว และตัวเล่มวารสารทั้งหมดที่ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2555 ให้กับศูนย์ TCI ภายในวันที่ 31 มกราคม 2556 เพื่อให้คณะทำงานของศูนย์ TCI ได้ใช้ประกอบการประเมินคุณภาพของวารสารของท่าน เพื่อนำไปสู่การจัดกลุ่มคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI ต่อไป

           *หมายเหตุ  ทางศูนย์ TCI จะไม่มีการส่งหนังสือเตือนหรือแจ้งการเข้าร่วมการประเมินอีก สำหรับวารสารที่ไม่ส่งข้อมูลจะไม่ถูกประเมินคุณภาพและจะได้รับการจัดให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 3 (วารสารที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพ และอาจไม่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ในอนาคต)