ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI (23 พ.ย. 54)


          ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จะเริ่มดำเนินการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI และได้ทำการแจ้งให้วารสารเตรียมความพร้อมเพื่อการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รวมทั้งได้แจ้งเกณฑ์คุณภาพวารสารทั้งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้กับวารสารได้รับทราบ (ตามหนังสือของศูนย์ TCI ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554) ตามแจ้งแล้วนั้น

          ขณะนี้ใกล้ถึงเวลาที่ศูนย์ TCI จะทำการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI แล้ว ศูนย์ฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือให้ท่านดำเนินการดังนี้
          1) ส่งสำเนาผลการประเมินบทความของผู้ทรงวุฒิที่พิจารณาบทความที่พิมพ์แล้วในปี 2554 ไม่น้อยกว่า 10 บทความ (ขอแนะนำให้ส่งมากที่สุดเท่าที่มี) พร้อมทั้ง รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมลล์ โดยศูนย์ TCI จะเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับ)
          2) กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มสำหรับการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2554

          กรุณาส่งเอกสารดังกล่าวให้กับศูนย์ TCI ตามที่อยู่นี้ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถ.ประชาอุทิศ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2554 เพื่อให้คณะทำงานของศูนย์ TCI ได้ใช้ประกอบการประเมินคุณภาพของวารสารของท่าน เพื่อนำไปสู่การจัดกลุ่มคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI ต่อไป

          วารสารที่ไม่ส่งข้อมูลจะไม่ถูกประเมินคุณภาพและจะไม่ได้รับการจัดกลุ่มคุณภาพวารสารให้หน่วยงานต่างๆ นำไปใช้