กำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการของระบบ ThaiJo (14 ก.ค. 54)


          ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ขอแจ้ง กำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  การนำวารสารเข้าสู่ระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ThaiJo (Thai Journals Online System) รุ่นที่ 1  ในวันอังคารที่ 6 กันยายน 2554  ระหว่างเวลา 9.00 น. – 16.00 น.  ณ ห้อง CB2104  อาคารเรียนรวม 2 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  แผนที่การเดินทาง และ  แผนที่ภายใน

          วารสารที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมในรุ่นที่ 1 มีทั้งหมด 22 วารสาร ดังมีรายชื่อดังนี้ คลิ๊ก (pdf)

          การฝึกอบรมดังกล่าว ศูนย์ TCI กำหนดให้แต่ละวารสารส่งผู้เข้าร่วมได้ 2 คน โดยควรเป็นผู้ที่มีหน้าที่โดยตรงในการดูแลวารสาร และสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ขอให้วารสารที่ได้รับการคัดเลือก  ยืนยันการเข้าร่วมฝึกอบรมได้ที่ คุณชาตรี วงษ์แก้ว อีเมล์ chatree.won@kmutt.ac.th  โดยศูนย์ TCI จะจัดส่งหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการในโอกาสต่อไป

          ศูนย์ TCI  จะแจ้งรายละเอียดข้อมูล และเอกสาร ที่จะต้องจัดเตรียมมาเพื่อเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว  ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2554 ทางเว็บไซท์ TCI นี้