ขอเชิญสมัครและเข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงขั้นตอนการนำวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล SCOPUS ผ่านศูนย์ TCI รุ่นที่ 1 (13 ก.ค. 54)


          ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักพิมพ์ Elsevier ได้ร่วมมือกันในการพิจารณาวารสารไทยเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล SCOPUS ผ่านคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาในการคัดเลือกวารสารประจำประเทศไทย (Expert Content Selection and Advisory Committee of Thailand (E-CSAC of Thailand)) ผ่านศูนย์ TCI โดยได้แจ้งให้กับบรรณาธิการวารสารไทยที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ทราบในที่ประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 6วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม2554แล้วนั้น

          บัดนี้ศูนย์ TCI ได้จัดทำแบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลเพื่อเข้าร่วมการพิจารณาวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล SCOPUS โดยผ่านศูนย์ TCI เสร็จเรียบร้อยแล้ว ศูนย์ฯ จึงมีความประสงค์ที่จะขอเรียนเชิญบรรณาธิการวารสารที่สนใจเข้าร่วม"การประชุมเพื่อชี้แจงขั้นตอนการในการสมัครและนำวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล SCOPUSผ่านศูนย์ TCI รุ่นที่ 1 ในวันพุธที่ 7 กันยายน 2554เวลา 9.00-12.00 น." ณ ห้องประชุมปรีดา วิบูลสวัสดิ์ ชั้น 2อาคารคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร

          วารสารที่สนใจสามารถดาวน์โหลดและกรอกข้อมูลลงในใบสมัครเข้าร่วมการประชุม (คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมการประชุม) แล้วส่งกลับมาที่ศูนย์ TCI ผ่านทาง E-mail: ECSAC.Thailand@gmail.com ภายในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2554 จากนั้น ศูนย์ฯ จะทำการแจ้งรายชื่อวารสารที่ผ่านการพิจารณาให้เข้าร่วมการประชุมในรุ่นที่ 1 นี้ ผ่านทางเว็บไซต์ของสูนย์ TCI ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2554