ศูนย์ TCI จับมือ สกว. สกอ. จัดประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพวารสารฯ ไทย ครั้งที่ 6 (23 ก.พ. 54)


          ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย [Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre] ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดให้มีการประชุมวิชาการเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 6 : ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรม วินเซอร์สวีท สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ โดยในครั้งนี้ การประชุมมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักถึงคุณภาพวารสารไทย ผลการประเมินวารสารไทยสู่ฐานข้อมูล SCOPUS ของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของประเทศไทย (Expert – CSAC of Thailand), การประกาศผลรางวัล TCI-SCOPUS-TRF Journal Awards , การบรรยายพิเศษ เรื่อง "วารสารจะช่วยพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยได้อย่างไร" และโครงการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการในฐานข้อมูล TCI

          ในการนี้คณะผู้จัดประชุมฯ ใคร่ขอเรียนเชิญบรรณาธิการหรือผู้แทนในระดับบริหารวารสารหรือสมาชิกกองบรรณาธิการวารสารของท่านเข้าร่วมการประชุมวารสารละ 1 ท่าน เท่านั้น โดยผู้เข้าร่วมประชุมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ และสามารถเข้าลงทะเบียนออนไลน์ได้ ในระหว่างวันที่ 15 มีนาคม – 29 เมษายน 2554 เท่านั้น และทางคณะผู้จัดประชุมจะแจ้งยืนยันการเข้าร่วมประชุมของท่าน ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2554