ขยายเวลา!! รับเอกสารเพื่อการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI (27 ธ.ค. 54)


          ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) ได้ประกาศขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 ตามลิงค์ http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/News/News54_Nov23/News54_Nov23.html โดยมีกำหนดการให้ส่งเอกสารภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2554 แล้วนั้น

          เนื่องจากเกิดเหตุการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) จึงขอขยายเวลา!! รับเอกสารเพื่อการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ภายในวันที่ 15 มกราคม 2555 เท่านั้น!!!

          กรุณาส่งเอกสารดังกล่าวให้กับศูนย์ TCI ตามที่อยู่นี้ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถ.ประชาอุทิศ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 เพื่อให้คณะกรรมประเมินได้ใช้ประกอบการประเมินคุณภาพของวารสารของท่าน เพื่อนำไปสู่การจัดกลุ่มคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI ในวันที่ 16 - 20 มกราคม 2555 นี้


วารสารที่ไม่ส่งข้อมูลจะไม่ถูกประเมินคุณภาพ
และจะไม่ได้รับการจัดกลุ่มคุณภาพวารสารให้หน่วยงานต่างๆ นำไปใช้