ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงขั้นตอนการนำวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล SCOPUS ผ่านศูนย์ TCI รุ่นที่ 1 (26 ส.ค. 54)


       ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) ขอประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม “การประชุมเพื่อชี้แจงขั้นตอนการในการสมัครและนำวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล SCOPUS ผ่านศูนย์ TCI รุ่นที่ 1 ในวันพุธที่ 7 กันยายน 2554” ดังรายชื่อดังต่อไปนี้ คลิก (pdf)

       และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับวารสารของท่านทางศูนย์ TCI ขอให้ท่านกรอกข้อมูลของวารสารลงใน แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลเพื่อเข้าร่วมการพิจารณาวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล SCOPUS โดยผ่านศูนย์ TCI (คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม) และได้โปรดนำแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งตัวเล่มวารสารและไฟล์บทความ (PDF) ที่ลงตีพิมพ์ใน 3 ฉบับล่าสุด มาส่งให้กับศูนย์ TCI ในวันพุธที่ 7 กันยายน 2554เพื่อใช้ประกอบในการชี้แจงขั้นตอนในการนำวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล SCOPUS ผ่านศูนย์ TCI

       ทั้งนี้ศูนย์ TCI ขอเปลี่ยนแปลงเวลาจากเดิมเวลา 9.00-12.00 น. เป็น เวลา 11.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี