ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การนำวารสารไทยเข้าสู่ระบบวารสารอิเล็กทรอนิิกส์ Thai Journal Online System (ThaiJo System)" (22 ส.ค. 54)


          ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ข้อแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏบัติการ เรื่อง  การนำวารสารเข้าสู่ระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ThaiJo (Thai Journals Online System) รุ่นที่ 1  มีทั้งหมด 22 วารสาร ดังมีรายชื่อดังนี้ คลิ๊ก (pdf)

         กำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 1  ในวันอังคารที่ 6 กันยายน 2554  ระหว่างเวลา 9.00 น. – 16.00 น.  ณ ห้อง CB2104  อาคารเรียนรวม 2 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  แผนที่การเดินทาง และ  แผนที่ภายใน