ศูนย์ TCI จับมือ สกว. สกอ. และสำนักพิมพ์ Elsevier จัดประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพวารสารฯ ไทย ครั้งที่ 5 (23 มิ.ย. 53)


          ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย [Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre] ร่วมมือกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักพิมพ์ Elsevier ได้จัดการประชุมวิชาการที่มีชื่อว่า "การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 5" หรือ "5th TCI Symposium on Thai Scholarly Journals" ในวันศุกร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ และความตระหนักถึงสถานภาพด้านคุณภาพของวารสารไทย ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา วารสารไทยให้มีคุณภาพและรับใช้สังคมไทยพร้อมทั้งนำไปสู่การยกระดับสู่ มาตรฐานสากล ซึ่งในปีนี้ศูนย์ TCI ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจาก สกว. สกอ. และสำนักพิมพ์ Elsevier ร่วมบรรยาย และให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Journal integration Platform ของวารสารอิเล็กทรอนิกส์ หลักเกณฑ์ใหม่ในการพิจารณาวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล SCOPUS ตลอดจนฝึกปฏิบัติการนำวารสารไทยเข้าสู่ฐานข้อมูล SCOPUS แก่บรรณาธิการของวารสารไทย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการ และวิธีการนำวารสารขึ้นให้บริการบนฐานข้อมูลนานาชาติ เพื่อพัฒนาวารสารไทยให้มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์สูงสุดทั้งในระดับชาติ และนานาชาติต่อไป

          โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์ได้ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 - 10 สิงหาคม 2553 และจะแจ้งผลยืนยันการเข้าประชุมในวันที่ 23 สิงหาคม 2553ดาวน์โหลดหนังสือขออนุมัติการจัดประชุมได้ที่นี่   Download Here  

ดาวน์โหลด Brochure ได้ที่นี่   Download Here