คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เชิญ ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ เป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการ เรื่อง "การพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการและจัดทำวารสารเทคโนโลยีการศึกษาปริทรรศน์" ที่สกอ. (13 ก.ค. 53)


          ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เชิญ ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ ไปเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง "การพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการ" ในการประชุมวิชาการเรื่อง "การพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการและจัดดทำวารสารเทคโนโลยีการศึกษาปริทรรศน์" ในวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2553 เวลา 9.30 - 12.00 น. ณ ห้องศาสตราจารย์วิจิตรศรีสอ้าน ชั้น 5 อาคารสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)