ขอเชิญร่วมส่งชื่อวารสารไทยเพื่อรับรางวัล TCI-SCOPUS-TRF Journal Award ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554 (8 ธ.ค. 53)


TCI-SCOPUS-TRF Journal Award ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554

1. วัตถุประสงค์และลักษณะของรางวัล

  1.1 International TCI-SCOPUS-TRF Journal Award: มอบให้กับวารสารไทยที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI และอยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS ที่มีคุณภาพสูงและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ จำนวน 2 รางวัล รวมมูลค่า 2,400 US$ พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
  1.2 National TCI-SCOPUS-TRF Journal Award: มอบให้กับวารสารไทยที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ที่มีคุณภาพสูงและมีมาตรฐานในระดับชาติหรือสูงเทียบเท่านานาชาติ จำนวน 2 รางวัล รวมมูลค่า 2,400 US$ พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
2.วารสารที่มีสิทธิรับรางวัล
  2.1. วารสารไทยที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI และอยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS (สำหรับ International TCI-SCOPUS-TRF Journal Award)
  2.2. วารสารไทยที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI (สำหรับ National TCI-SCOPUS-TRF Journal Award)
  2.3. ต้องได้รับการเสนอชื่อจากบรรณาธิการ ผู้บริหาร หรือนักวิจัย โดยได้กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มการเสนอชื่อวารสารผ่านทางเว็บไซต์ http://tci.trf.or.th ตามเวลาที่กำหนด
  2.4. ต้องเป็นวารสารที่ผลิตในประเทศไทยและยังคงดำเนินการอยู่จนถึงเวลาที่มีการมอบรางวัล วารสารที่หยุดดำเนินการแล้วไม่มีสิทธิได้รับการพิจารณา
3. เกณฑ์การพิจารณา
  วารสารที่สมควรรับรางวัล
  3.1. ต้องเป็นวารสารที่ออกตรงตามเวลาอย่างต่อเนื่อง (ดูย้อนหลัง 2 ปี)
  3.2. ต้องเป็นวารสารที่มีรูปแบบเป็นไปตามเกณฑ์พื้นฐานของวารสาร เช่น มีรูปแบบต้นฉบับที่สม่ำเสมอ การวางรูปหน้าเป็นต้น และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
  3.3. ต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิในกองบรรณาธิการมาจากหลากหลายประเทศหรือหลากหลายหน่วยงาน (สำหรับ International TCI-SCOPUS-TRF Journal Award)
  3.4. ต้องเป็นวารสารที่มีผู้เขียนบทความมาจากหลากหลายประเทศ (สำหรับ International TCI-SCOPUS-TRF Journal Award)
  3.5. ต้องเป็นวารสารที่มีผู้เขียนบทความมาจากหน่วยงานอื่นที่มิใช่หน่วยงานที่จัดทำวารสารนั้น (สำหรับ National TCI-SCOPUS-TRF Journal Award)
  3.6. ต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิในกองบรรณาธิการที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์อย่างต่อเนื่อง (สำหรับ National TCI-SCOPUS-TRF Journal Award)
  3.7. ต้องได้รับการอ้างอิงจากวารสารอื่นๆ อย่างน้อยในวารสารระดับชาติ
  3.8. ต้องมีการจัดทำเว็บไซต์ที่มีข้อมูลพื้นฐานของวารสารครบถ้วนและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
  3.9. ต้องเป็นวารสารที่เป็นที่ยอมรับของวงการวิชาการในสาขานั้นๆ
  หมายเหตุ การกำหนดน้ำหนักของเกณฑ์แต่ละข้อขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละปี
4. กำหนดการเสนอชื่อและการประกาศผล
  4.1. ระยะเวลาการเสนอชื่อ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2553 – 31 มกราคม 2554 (ข้อมูลที่ได้รับจะถือเป็นความลับ)
       ดาวน์โหลดเอกสารเสนอชื่อสำหรับรางวัล International TCI-SCOPUS-TRF Journal Award ได้ที่นี่   Download Here  
       ดาวน์โหลดเอกสารเสนอชื่อสำหรับรางวัล National TCI-SCOPUS-TRF Journal Award ได้ที่นี่   Download Here  
  4.2. ประกาศผล ในการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 6 ปี พ.ศ. 2554 (ประมาณเดือนพฤษภาคม 2554)
5. การตัดสิน
  โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด