มสธ. แต่งตั้ง ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ เป็นกอง บก. วารสารวิจัยอิเลคทรอนิกส์ มสธ. (24 มิ.ย. 52)


          เพื่อให้การดำเนินงานจัดทำวารสารวิจัยอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชยบัญญัติ มสธ. พ.ศ. 2521 ประกอบมติคณะกรรมการวิจัยในการประชุมครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ในการนี้ มสธ. ตามคำสั่งที่ 1691/2552 ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ เป็นหนึ่งในกองบรรณาธิการวารสารวิจัยอิเลคทรอนิกส์ มสธ. ซึ่ง มีหน้าที่คัดเลือกบทความวิจัย และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัย (Peer review) โดยมีวาระดำเนินงานคราวละ 2 ปี สั่ง ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2552