สำนักหอสมุด และสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มธ. เชิญ ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ บรรยายพิเศษ เรื่อง "JIF/h-index/g-index กับการประเมินผลงานวิชาการ" (13 มิ.ย. 52)


          ด้วยสำนักหอสมุดร่วมกับสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ม.ธรรมศาสตร์) ได้กำหนดให้มีการจัดสัมมนาเรื่อง "Journal Impact Factor / h-index / g-index กับการประเมินผลงานทางวิชาการและการจัดอันดับหน่วยงานและมหาวิทยาลัย" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเข้าใจความหมายของค่าดัชนีอ้างอิง วารสารที่ใช้อยู่ในระดับสากล รวมทั้งคุณและโทษ และการนำไปใช้ในการประเมินคุณภาพผลงานวิชาการตั้งแต่ระดับบุคคลจนถึงระดับ ประเทศ
          ในการนี้ สำนักหอสมุด ม.ธรรมศาสตร์ จึงได้เชิญ ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อดังกล่าว โดยจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2552 เริ่มตั้งแต่เวลา 08:30-12:15 น. ณ ห้องบุญชู โรจนเสถียร ตึกอเนกประสงค์ 1 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ ซึ่งคาดว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมเป็นอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ร่วม 100 คน