ม. มหาสารคาม เชิญ ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ เป็นคณะ บก. วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาวิทย์-เทคโน (13 มิ.ย. 52)


          เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพสูงสุด งานวารสารกองส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ม. มหาสารคาม) จึงได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแล และให้คำปรึกษาในการดำเนินงานให้เป็นตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำวารสาร โดยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบรรณาธิการวารสาร ม. มหาสารคาม ตามคำสั่ง ม. มหาสารคาม ที่ 901/2552 ให้ ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ เป็นหนึ่งในคณะกรรมการการจัดทำวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สั่ง ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2552