คณะวิศวะฯ มทร. ธัญบุรี เชิญ ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ เป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายในการสัมมนา "โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านงานวิจัย" (14 มิ.ย. 52)


          ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร. ธัญบุรี) ได้จัดการสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านงานวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ได้รับความรู้ในการทำงานวิจัยเชิงเดี่ยว และการวิจัยร่วมกันเป็นทีมแบบบูรณาการ รวมถึงเพื่อให้อาจารย์สามารถเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัย และการเขียนบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในระดับสากล ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2552 ณ โรงแรมเจ้าหลาวทอแสงบีช อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
          ในการนี้ ทางคณะฯ จึงได้เชิญ ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ TCI บรรยายในหัวข้อ "แนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ" โดยบรรยายในวันที่ 26 มิถุนายน 2552 ตั้งแต่เวลา 08:00 - 12:15 น.