ศูนย์ TCI จับมือ สกว. และ สกอ. จัดประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพวารสารฯ ไทย ครั้งที่ 4 โดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก Elsevier เป็นวิทยากรร่วมด้วย (22 มิ.ย. 52)


          ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย [Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre] ร่วมมือกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้จัดการประชุมวิชาการที่มีชื่อว่า "การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 4" หรือ "4th TCI Symposium on Thai Scholarly Journals" ในวันพฤหัสบดีและศุกร์ที่ 20-21 สิงหาคม พ.ศ. 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ และความตระหนักถึงสถานภาพด้านคุณภาพของวารสารไทย ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา วารสารไทยให้มีคุณภาพและรับใช้สังคมไทยพร้อมทั้งนำไปสู่การยกระดับสู่ มาตรฐานสากล ซึ่งในปีนี้ศูนย์ TCI ได้รับความร่วมมือจากสำนักพิมพ์ Elsevier ร่วมบรรยายและให้ความรู้ความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล SCOPUS รวมถึงความสำคัญและการบริหารจัดการวารสารในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-journal) แก่บรรณาธิการของวารสารไทย เพื่อพัฒนาวารสารไทยให้มีคุณภาพและเป็นประโยชน์สูงสุดทั้งในระดับชาติและ ระดับนานาชาติ

ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.kmutt.ac.th/jif/TCIS_2009/index.html