ฝ่ายวิจัย มศว. เชิญ ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ บรรยายเรื่อง "การวิจัย และการประเมินคุณภาพผลงานวิจัย" (6 ก.พ. 52)


          ด้วยฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) ได้มีกำหนดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เครือข่าย รักษ์ งานวิจัย" ระหว่างวันที่ 18 - 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 โดยมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง "การวิจัยและการประเมินคุณภาพงานวิจัย" ในวันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 นั้น ในการนี้จึงได้เชิญ ศาสตราจารย์ ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ TCI เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อดังกล่าว เริ่มตั้งแต่เวลา 10:15 - 12:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง มศว. กรุงเทพฯ