ศูนย์ TCI จัดอบรมเชิงปฏิบัติการรุ่น 7-8 เรื่อง Journal Impact Factor/h-index กับการประเมินผลทางวิชาการ และโปรแกรม Endnote (1 เม.ย. 52)


          ระหว่างวันที่ 21 -22 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index, TCI, Centre) จะมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Journal Impact Factor / h-index กับการประเมินผลงานทางวิชาการ และการใช้โปรแกรม EndNote" รุ่นที่ 7-8 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในการนี้ จึงขอเชิญชวนท่านนักวิชาการ ผู้บริหาร หรือเจ้าหน้าที่ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว โดย
          รุ่นที่ 7 วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2552 (วันแรก คือ JIF/h-index, วันที่สองคือ EndNote)
          รุ่นที่ 8 วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2552 (วันแรก คือ EndNote, วันที่สองคือ JIF/h-index)