ม. ศรีปทุม เชิญ ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ บรรยายเรื่อง "ความสำคัญ คุณภาพ และดัชนีการวัดคุณภาพผลงานวิจัย" (25 ก.ย. 51)


          ด้วย มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ม. ศรีปทุม) ได้จัดสัมมนาเรื่อง "ความสำคัญ คุณภาพ และดัชนีการวัดคุณภาพผลงานวิจัย" ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอาจารย์ให้ได้ตระหนัก มีความรู้ และความเข้าใจเรื่องการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย รวมถึงความเข้าใจถึงวิธีการ หลักเกณฑ์ และแนวทางการนำผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย ด้วยเหตุนี้ จึงได้เชิญ ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ TCI เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อดังกล่าว โดยการสัมมนานี้จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิการยน พ.ศ. 2551 ณ ห้องปัทมา ชั้น 4 อาคาร ดร.สุข พุคยากรณ์ ม.ศรีปทุม กรุงเทพฯ