สภามหาวิทยาลัย มจธ. เชิญ ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ บรรยายพิเศษเรื่อง "มจธ. อยู่ตรงไหนในมุมวิชาการในระดับประเทศ-นานาชาติ" (2 พ.ย. 51)


          ด้วย ดร.เกษรา วามะศิริ ในนามของเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้เชิญ ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ TCI บรรยาย เรื่อง "มจธ. อยู่ตรงไหนในมุมวิชาการในระดับประเทศ-นานาชาติ" ในวันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2551 เริ่งตั้งแต่เวลา 14:30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 ห้อง 9/3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มจธ. สำหรับการบรรยายครั้งนี้ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยต่างให้ความสนใจและแสดงความจำนงค์เข้าร่วมฟังเป็นจำนวน มาก โดยเวลาในการบรรยายประมาณ 15-20 นาที ต่อจากนั้นเป็นส่วนประเด็นอภิปรายและซักถามประมาณ 30 นาที