บัณฑิตวิทยาลัย ม.ขอนแก่น เชิญ ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ บรรยายพิเศษ เรื่อง "อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์กับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย" (1 พ.ย. 51)


          ด้วย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ม. ขอนแก่น) ได้ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ โดยได้เชิญผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านต่างๆ มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อที่เกี่ยวกับบัญฑิตศึกษา อาทิเช่น เรื่อง "การพัฒนางานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาสู่ทรัพย์สินทางปัญญา" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย เชิดชีวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง "ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับบัณฑิตศึกษา และการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ดี" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ม.ขอนแก่น การเสวนาเรื่อง "การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ดี" เป็นต้น สำหรับวันเวลาในการจัดบรรยาย เริ่มตั้งแต่วันพุธ-พฤหัสบดีที่ 19 - 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ณ ห้องประชุมดุสิตา ชั้น 5 อาคารศูนย์วิชาการ ม.ขอนแก่น
          ในการนี้ หัวหน้าศูนย์ TCI ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ "อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์กับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย" โดยบรรยายในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 เริ่มตั้งแต่เวลา 09:00 - 12:00 น.