ประกาศ!!!! ผลการพิจารณาคุณภาพวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2560 (31 พ.ค. 60)


          ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) เปิดรับวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์) เพื่อดำเนินการพิจารณานำวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI และจัดกลุ่มคุณภาพวารสาร ซึ่งศูนย์ TCI ได้จัดกลุ่มคุณภาพวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ดังนี้

  • วารสารกลุ่มที่ 1 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI และจะถูกคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ต่อไป
  • วารสารกลุ่มที่ 2 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI
          บัดนี้ศูนย์ TCI ได้ทำการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2560 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ดังนี้

สรุปจำนวนวารสารที่ส่งมาเพื่อพิจารณาเข้าฐานข้อมูล TCI ปี 2560

รายละเอียด สาขาวิทย์ฯ สาขาสังคมฯ รวม
ประเมินแล้วได้กลุ่ม 1 1 7 8
ประเมินแล้วได้กลุ่ม 2 19 37 56
ประเมินแล้วได้กลุ่ม 3 2 28 30
รวม 22 72 94


ผลการพิจารณาคุณภาพวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI

ลำดับ ISSN ชื่อวารสาร เจ้าของ จัดอยู่ในวารสารกลุ่มที่ สาขา
12351-0617ABAC ODI Journal. Vision. Action. Outcome.Organization Development Institue, Graduate School of Business, Assumption University of Thailand1มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
22465-437XASEAN Journal of EducationSuan Dusit University2มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
32408-1914International Journal of Management, Business, and EconomicsSripatum University, Bangkok2มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
41906-8190Journal of the International Association of Buddhist Universities (JIABU)International Buddhist Studies College (IBSC) Mahachulalongkornrajavidyalaya University2มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
52408-1809Rangsit Journal of Educational Studiesคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต2มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
62351-0889Suan Sunandha Science and Technology JournalFaculty of Science and Technology, Suan Sunandha Rajabhat University2วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
72539-5866การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม2วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
82350-9996บูรพาเวชสารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา2วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
92350-9392มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง2มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
102408-1078มหาจุฬาวิชาการกองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย1มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
111906-6813ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์2วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
120125-4235ลำปางเวชสารโรงพยาบาลลำปาง2วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
131513-2498วชิรสารการพยาบาลฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช2วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
142456-3578วารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น2มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
152408-122Xวารสาร มทร. อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน2มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
162408-249Xวารสารกฎหมายสุขภาพและสาธารณสุขภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล2มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
170125-684Xวารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์2วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
180858-6632วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานีโรงพยาบาลอุดรธานี2วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
192286-8399วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพาคณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา2มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202408-1280วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทยสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย)2วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
212392-5671วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล2วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
221906-7321วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์1มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
232350-9775วารสารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์2วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
242351-0943วารสารครุพิบูล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม2มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
252392-5507วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย2มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
261960-8735วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช2มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
272286-6809วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี2มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
282286-9301วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย2มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
292408-0829วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ ปรัชญา และวรรณคดีอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์2มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
300858-527Xวารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร2มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
310857-037Xวารสารภาษาและวรรณคดีไทยศูนย์วิจัยภาษาและวรรณคดีไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
322408-2473วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์สำนักวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์2มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
332350-9902วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์1มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
342286-7244วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
352392-5779วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี2มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
362287-092Xวารสารราชมงคลล้านนาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา2มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
372408-0942วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา2มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
380125-2380วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช2วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
392392-5477วารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
402392-5957วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี1มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
412408-2279วารสารวิชาการเซาธ์อีสท์บางกอก (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก2มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
420857-5975วารสารวิชาการแพทย์ เขต 11โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี กระทรวงสาธารณสุข2วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
432351-0579วารสารวิชาการการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีโครงการปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี2มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
442228-9135วารสารวิชาการนานาชาติ BUILTคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์2วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
452229-2306วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์2มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
462351-0390วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา2มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
472392-5523วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี2มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
481906-8824วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี2มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
492392-5787วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย2มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
502350-9953วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง2มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
512287-0083วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี2วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
521513-038Xวารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต2วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
532392-5884วารสารศิลป์ พีระศรีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร2มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
540859-8800วารสารศิลปกรรมบูรพาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา2มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
552351-0285วารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี2มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
562351-0048วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : บริหารธุรกิจและภาษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (Thai-Nichi Institute of Technology)1มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
572351-0056วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (Thai-Nichi Institute of Technology)1วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
582465-3705วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรมสำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น2มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
590859-4880วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ2วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
602228-8287วารสารสังคมศาสตร์วิจัยสำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม2มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
610125-0744วารสารสุขศึกษาคณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล1มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
620858-6527วิทยาสารทันตสาธารณสุขสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย2วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
632408-0837สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.)สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร2วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
642228-804xสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์2มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมายเหตุ*

  1. วารสารที่ส่งข้อมูลเพื่อการพิจารณาคุณภาพวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์) ที่ไม่ปรากฏชื่อวารสาร (คือ วารสารที่ไม่ผ่านการพิจารณาเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI) ทางศูนย์ TCI จะทำการส่งหนังสือแจ้งเพื่อให้ท่านปรับปรุงคุณภาพวารสารตามเกณฑ์ต่อไป และท่านสามารถส่งข้อมูลเพื่อขอรับการพิจารณาเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ได้ในการประเมินครั้งต่อไป ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2561 โดยจะใช้ข้อมูลในการประเมินวารสาร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งทางศูนย์ TCI จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของศูนย์ฯ ต่อไป

  2. หากวารสารกลุ่มที่ 2 ที่ส่งข้อมูลเพื่อการพิจารณาเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์) ต้องการขอรับการประเมินเพื่อปรับกลุ่มคุณภาพวารสาร ศูนย์ TCI ขอให้ท่านปรับปรุงคุณภาพของวารสารตามเกณฑ์ และส่งข้อมูลเพื่อทำการประเมินคุณภาพวารสารครั้งต่อไปในปี 2563 ซึ่งทางศูนย์ TCI จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของศูนย์ฯ ต่อไป