ประกาศ!!!! ผลการพิจารณาคุณภาพวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2559 (4 พ.ค. 59)


          ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) เปิดรับวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2559 (ระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์) เพื่อดำเนินการพิจารณานำวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI และจัดกลุ่มคุณภาพวารสาร ซึ่งศูนย์ TCI ได้จัดกลุ่มคุณภาพวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ดังนี้

  • วารสารกลุ่มที่ 1 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI และจะถูกคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ต่อไป
  • วารสารกลุ่มที่ 2 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI
          บัดนี้ศูนย์ TCI ได้ทำการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2559 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ดังนี้

ผลการพิจารณาคุณภาพวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI

ลำดับ ISSN ชื่อวารสาร เจ้าของ จัดอยู่ในวารสารกลุ่มที่ สาขา
1 2286-9867 APHEIT International Journal สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2 2286-7694 ASEAN Engineering Journal Part B JICA Project AUN/SEED-Net 1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 2286-8150 ASEAN Engineering Journal Part C JICA Project AUN/SEED-Net 1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4 2286-8615 Food and Applied Bioscience Journal คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยยาลัยเชียงใหม่ 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5 1905-9094 GMSARN International Journal ภาคีวิจัยลุ่มน้ำโขง (GMSARN) 1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6 2286-7481 International Journal of Child Devlelopment and Mental Health สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์, กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7 1689-7165 Journal of Global Business Review Graduate School of Commerce Burapha Review (วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา) 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
8 1906-6244 Journal of International Buddhist Studies สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9 2286-7201 Journal of Materials Science and Applied Energy ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10 2286-9247 Journal of Perspectives on Development Policy in the Greater Mekong Region International College of Mekong Region, Chiang Rai Rajabhat University 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
11 2229-2152 Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering Thai Society of Mechanical Engineers (TSME) 1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12 2286-6477 MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
13 1513-5943 rEFLections สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
14 1905-6648 เทพสตรี I-TECH คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15 0857-2321 วารสาร หู คอ จมูก และใบหน้า ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
16 2286-8003 วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
17 2287-0075 วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18 0857-2895 วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ โรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาลศรีสะเกษ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
19 1906-0254 วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
20 2408-1051 วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ เครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้ 1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21 2287-0210 วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
22 2350-9767 วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
23 2229-0338 วารสารนานาชาติคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
24 2228-9526 วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25 1685-9723 วารสารนิติสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
26 2351-0846 วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
27 0125-6971 วารสารแพทย์นาวี กรมแพทย์ทหารเรือ 1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
28 2286-7457 วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง บัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
29 2408-1671 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายเรืออากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
30 0859-869x วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
31 1905-6036 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
32 2286-8658 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
33 0858-6071 วารสารยูโร สมาคมศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
34 0859-1814 วารสารรังสิตสารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
35 1905-2243 วารสารรัชต์ภาคย์ สถาบันรัชต์ภาคย์ 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
36 0125-7552 วารสารราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
37 2286-8518 วารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
38 0125-8680 วารสารโรคผิวหนัง สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
39 1906-0874 วารสารวิจัย มทร. กรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
40 2286-9719 วารสารวิจัยและประเมินผลอุบลราชธานี สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
41 2408-2651 วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
42 2280-9638 วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
43 2286-8860 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
44 1906-7062 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
45 2229-1105 วารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
46 2286-6965 วารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
47 2392-5655 วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
48 2351-0811 วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
49 1513-5845 วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
50 1906-6988 วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
51 2287-0717 วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
52 2351-0455 วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
53 1906-4284 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี มหาวิทยาลัยปทุมธานี 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
54 2229-0435 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ฝ่ายงานบัณฑิต สำนักส่งเสริมวิชาการและวานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
55 2287-0482 วารสารวิชาการวิถีสังคมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
56 2408-252X วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
57 2350-9260 วารสารวิชาการสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
58 1906-5906 วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาการหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
59 1906-1056 วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
60 2286-6558 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
61 2286-9565 วารสารศิลป์ปริทัศน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
62 2286-8755 วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
63 1905-8586 วารสารสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
64 2229-0737 วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
65 2286-6922 วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
66 2287-0962 วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
67 1906-893X วารสารสาระคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
68 1906-1552 เวชบันทึกศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
69 2229-2268 ศรีวนาลัยวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมายเหตุ*

  1. วารสารที่ส่งข้อมูลเพื่อการพิจารณาคุณภาพวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2559 (ระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์) ที่ไม่ปรากฏชื่อวารสาร (คือ วารสารที่ไม่ผ่านการพิจารณาเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI) ทางศูนย์ TCI จะทำการส่งหนังสือแจ้งเพื่อให้ท่านปรับปรุงคุณภาพวารสารตามเกณฑ์ต่อไป และท่านสามารถส่งข้อมูลเพื่อขอรับการพิจารณาเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ได้ในการประเมินครั้งต่อไป ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2560 โดยจะใช้ข้อมูลในการประเมินวารสาร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งทางศูนย์ TCI จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของศูนย์ฯ ต่อไป

  2. หากวารสารกลุ่มที่ 2 ที่ส่งข้อมูลเพื่อการพิจารณาเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2559 (ระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์) ต้องการขอรับการประเมินเพื่อปรับกลุ่มคุณภาพวารสาร ศูนย์ TCI ขอให้ท่านปรับปรุงคุณภาพของวารสารตามเกณฑ์ และส่งข้อมูลเพื่อทำการประเมินคุณภาพวารสารครั้งต่อไปตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2560 โดยจะใช้ข้อมูลในการประเมินวารสาร ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ซึ่งทางศูนย์ TCI จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของศูนย์ฯ ต่อไป