ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 2 (และรวมรอบที่ 1 ด้วย) ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2556


          ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพวารสารรอบที่ 2 ขึ้น สำหรับวารสารในกลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 ที่ต้องการยกระดับขึ้นเป็นวารสารกลุ่มที่ 1 และจะทำการแบ่งกลุ่มวารสารในฐานข้อมูลออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

  • วารสารกลุ่มที่ 1 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2557) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI และจะถูกพิจารณาคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ต่อไป
  • วารสารกลุ่มที่ 2 : วารสารที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงคุณภาพ เพื่อขอการรับรองจาก TCI และอยู่ในฐานข้อมูล TCI
  • วารสารกลุ่มที่ 3 : วารสารที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพ และทาง TCI ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ภายหลังวารสารกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2
          บัดนี้ศูนย์ TCI ได้ทำการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI ดังนี้


สรุปจำนวนวารสารที่ได้รับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 1 และรอบที่ 2

วารสารสาขา
จำนวนวารสารทั้งหมดที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI
กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2
กลุ่มที่ 3
จำนวนวารสารที่ผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองคุณภาพจาก TCI
จำนวนวารสารที่ผ่านการประเมิน และอยู่ระหว่างปรับปรุงคุณภาพเพื่อขอการรับรองจาก TCI
จำนวนวารสารที่ไม่ผ่านตามเกณฑ์
จำนวนวารสารที่ไม่ได้ส่งข้อมูลมาเพื่อขอรับการประเมิน
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
266
95
123
2
43
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
286
49
148
8
79
รวมทั้งหมด
552
144
271
10
122

 

           วารสารกลุ่มที่ 1 แบ่งเป็นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 95 วารสาร และสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 49 วารสาร โดยวารสารกลุ่มนี้ เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง ธันวาคม 2557) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI และจะถูกพิจารณาคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ต่อไป

 

          วารสารกลุ่มที่ 2 แบ่งเป็นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 123 วารสาร และสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 148 วารสาร โดยวารสารกลุ่มนี้ เป็นวารสารที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงคุณภาพ เพื่อขอการรับรองจาก TCI และอยู่ในฐานข้อมูล TCI

          * หมายเหตุ ทางศูนย์ TCI อยู่ระหว่างการจัดส่งข้อผลประเมินในรายละเอียดรวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงคุณภาพวารสาร ให้กับหัวหน้ากองบรรณาธิการวารสารทางไปรษณีย์

 

           วารสารกลุ่มที่ 3 แบ่งเป็นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 45 วารสาร และสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 87 วารสาร โดยวารสารกลุ่มนี้ เป็นวารสารที่ไม่ได้รับการรับรองคุณภาพจาก TCI และทาง TCI ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ภายหลังวารสารกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ื 2 ซึ่งวารสารกลุ่มนี้อาจมีเหตุผลเนื่องมาจาก
          1. เป็นวารสารที่ส่งข้อมูลให้กับศูนย์ TCI ไม่ทัน ภายในระยะเวลาที่กำหนด (31 มกราคม 2556) หรือ
          2. เป็นวารสารที่ไม่ได้ส่งใบสมัครและข้อมูลเพื่อขอรับการประเมินให้กับศูนย์ TCI หรือ
          3. เป็นวารสารที่ส่งข้อมูลให้กับศูนย์ TCI ภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่คุณภาพไม่ผ่านเกณฑ์

          * หมายเหตุ ทางศูนย์ TCI อยู่ระหว่างการจัดส่งข้อผลประเมินในรายละเอียดรวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงคุณภาพวารสาร ให้กับหัวหน้ากองบรรณาธิการวารสารทางไปรษณีย์

 

          ทั้งนี้ ทางศููนย์ TCI จะทำการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลครั้งต่อไปประมาณเดือนมกราคม 2558 (โดยทางศูนย์ TCI จะประกาศเชิญชวนทางเว็บไซต์เพื่อขอความอนุเคราะห์ข้อมูลหรือทาง TCI อาจดึงข้อมูลของวารสารสำหรับวารสารที่ได้ดำเนินการ Online Journal System แล้ว) หากมีข้อสงสัยในผลการประเมินสามารถติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ (email : tci.thai@gmail.com)

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน และการนำผลประเมินไปใช้ ได้ที่นี่....

  จดหมายขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อการประเมินคุณภาพวารสาร  

  แบบฟอร์มสำหรับการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 2 พ.ศ. 2555  

  เกณฑ์เชิงปริมาณและเกณฑ์เชิงคุณภาพที่ใช้ในการประเมินคุณภาพวารสาร  

  ประกาศเรื่องวารสารวิชาการระดับชาติสำหรับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของผู้รับทุน คปก. ของ สกว. (2/2554)  

  ประกาศเรื่องวารสารวิชาการระดับชาติสำหรับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของผู้รับทุน คปก. ของ สกว. (1/2555)  

  วารสารวิชาการระดับชาติสำหรับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของผู้รับทุนคปก. (ข้อมูล ณ วันที่ 07/05/2013)   

 

ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2556