ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารที่ส่งมาเพื่อปรับกลุ่มฯในฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2560 (12 ต.ค. 60)


          ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) จัดให้มีการประเมินคุณภาพวารสารเพื่อปรับกลุ่ม สำหรับวารสารกลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 ไปนั้น บัดนี้ ศูนย์ TCI ได้ทำการประเมินคุณภาพวารสารที่ส่งเข้ามาเพื่อรับการประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวนทั้งหมด 71 วารสาร ซึ่งแบ่งได้ 2 กลุ่ม ดังนี้

          1. กลุ่มวารสารที่ประเมินแล้วได้เลื่อนกลุ่ม

          2. กลุ่มวารสารที่ประเมินแล้วยังคงอยู่กลุ่มเดิม


กลุ่มวารสารที่ประเมินแล้วได้รับการเลื่อนกลุ่มสูงขึ้น
รายละเอียด
จำนวน (วารสาร)
จากวารสารกลุ่มที่ 2 ได้เลื่อนเป็นวารสารกลุ่มที่ 1
จากวารสารกลุ่มที่ 3 ได้เลื่อนเป็นวารสารกลุ่มที่ 1
จากวารสารกลุ่มที่ 3 ได้เลื่อนเป็นวารสารกลุ่มที่ 2
รวม
40


กลุ่มวารสารที่ประเมินแล้วและอยู่ในกลุ่มเดิม
รายละเอียด
จำนวน (วารสาร)
จากวารสารกลุ่มที่ 2 ยังคงเป็นวารสารกลุ่มที่ 2 เหมือนเดิม


หมายเหตุ*

- ผลประเมินคุณภาพวารสารข้างต้นนี้ จะมีระยะเวลาการรับรองคุณภาพวารสารไปจนถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

- ทุกวารสารที่เข้าสู่กระบวนการประเมิน จะได้ทราบผลและข้อเสนอแนะ ทางไปรษณีย์