ความเคลื่อนไหวที่ศูนย์ TCI ได้รับเอกสารเพื่อการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 ปี พ.ศ. 2558
(ปิดรับเอกสารเพื่อการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 ปี พ.ศ. 2558)
*หมายเหตุ ประกาศค่า citation/article เฉลี่ยของวารสารในฐานข้อมูล TCI
จากเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 ปี พ.ศ. 2558 (26 ก.พ. 58)

ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
gerEGGe
ลำดับที่ ISSN ชื่อวารสาร ได้รับเอกสารแล้ว ความครบถ้วนของเอกสาร อยู่ระหว่างการประเมิน
 
1 0858-0855 ABAC Journal 
(29 ม.ค. 58)
2 2287-0741 Applied Environmental Research 
(3 ก.พ. 58)
3 2351-0307 ASEAN Journal of Management 
(16 ก.พ. 58)
4 0217-5460 ASEAN Journal on Science and Technology for Development 
(20 ก.พ. 58)

5 1905-7415 Asian Biomedicine 
(17 ก.พ. 58)
6 1513-4121 Asian Journal of Energy and Environment 
(20 ก.พ. 58)

7 1905-856x Asian Journal of Literature, Culture and Society 
(17 ก.พ. 58)
8 0125-877X Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology 
(16 ก.พ. 58)
9 1686-0039 AU Journal of Management 
(9 ม.ค. 58)
10 1513-0886 AU Journal of Technology 
(20 ก.พ. 58)

11 1906-3296 AU-GSB e-Journal 
(12 ก.พ. 58)
12 1685-4322 BU Academic Review 
(10 ก.พ. 58)
13 0125-2526 Chiang Mai Journal of Science 
(20 ก.พ. 58)
14 1905-906X Chiang Mai University Journal of Social Sciences and Humanities 
(20 ก.พ. 58)

15 1685-1994 Chiang Mai University Journal of Natural Sciences 
(30 ม.ค. 58)
16 0858-7574 Chulalongkorn Educational Review 
(20 ก.พ. 58)

17 1685-9545 ECTI Transactions on Electrical Eng., Electronics, and Communications 
(6 ก.พ. 58)
18 1905-9663 Educational Journal of Thailand 
(20 ก.พ. 58)

19 0125-8281 Engineering Journal 
(20 ก.พ. 58)
20 0859-9238 Engineering Transactions 
(16 ก.พ. 58)
21 1686-5456 Environment and Natural Resources Journal 
(21 ม.ค. 58)
22 1906-1714 EnvironmentAsia 
(20 ก.พ. 58)

23 1906-9308 HRD Journal 
(9 ม.ค. 58)
24 1905-5986 HRi : Journal of Human Resource intelligence 
(11 ก.พ. 58)
25 1686-9141 International Journal of Agricultural Technology 
(10 ก.พ. 58)
26 1906-4063 International Journal of Applied Biomedical Engineering 
(20 ก.พ. 58)

27 1906-4675 International Journal of Behavioral Science 
(4 ก.พ. 58)
28 1905-7172 International Journal of Renewable Energy 
(13 ก.พ. 58)
29 0858-7027 International Journal of the Computer, The Internet and Management 
(16 ก.พ. 58)
30 1906-2257 Journal of Applied Animal Science 
(20 ก.พ. 58)
31 1865-8646 Journal of English Studies 
(16 ธ.ค. 57)
32 0857-4421 Journal of Health Research 
(15 ธ.ค. 57)
33 2228-8899 Journal of People and Society in Local Culture 
(20 ก.พ. 58)

34 0857-5754 Journal of Physiological and Biomedical Sciences 
(16 ก.พ. 58)
35 0857-717X Journal of Population and Social Studies 
(18 ก.พ. 58)
36 1685-6600 Journal of Science, Technology, and Humanities 
(20 ก.พ. 58)

37 1905-9566 Journal of Supply Chain Management Research and Practice 
(30 ม.ค. 58)
38 1906-4918 Journal of Sustainable Energy and Environment 
(20 ก.พ. 58)

39 1686-9184 Journal of the Asian Research Center for Religion and Social Communication 
(20 ก.พ. 58)

40 2228-8279 Journal of Urban Culture Research 
(12 ก.พ. 58)
41 0075-5192 Kasetsart Journal (Natural Science) 
(13 ก.พ. 58)
42 0125-796X Kasetsart University Fisheries Research Bulletin 
(27 ม.ค. 58)
43 1906-151X King Mongkuts University of Technology North Bangkok International Journal of Applied Science and Technology 
(13 ก.พ. 58)
44 1905-2367 KMITL Science and Technology Journal 
(20 ก.พ. 58)

45 1905-7326 LEARN Journal : Language Education and Acquisition Research Network 
(12 ก.พ. 58)
46 1905-7873 Maejo International Journal of Science and Technology 
(11 ก.พ. 58)
47 0859-9920 MANUSYA, Journal of Humanities 
(22 ม.ค. 58)
48 0147-5207 Mon-Khmer Studies: A Journal of Southeast Asian Languages and Cultures 
(2 ก.พ. 58)

อยู่ระหว่างการประเมิน
49 1905-7210 Nakhara : Journal of Environmental Design and Planning 
(6 ก.พ. 58)
50 1906-3865 NIDA Case Research Journal 
(6 ก.พ. 58)
51 2286-8933 Outbreak, Surveillance and Investigation Reports 
(21 ม.ค. 58)
52 1906-8107 Pacific Rim International Journal of Nursing Research 
(16 ม.ค. 58)
53 0858-1088 Phuket Marine Biological Center Research Bulletin 
(21 ม.ค. 58)
54 1513-6442 Prajna Vihara : Journal of Philosophy and Religion 
(17 ก.พ. 58)
55 1905-3193 Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences 
(2 ก.พ. 58)
56 2229-063X Rangsit Journal of Arts and Sciences 
(21 ม.ค. 58)
57 1905-8446 RMUTT Global Business and Economics Review 
(12 ก.พ. 58)
58 0859-2659 Sasin Journal of Management 
(13 ก.พ. 58)
59 1906-6406 Scholar 
(28 ม.ค. 58)
60 1513-1874 ScienceAsia 
(16 ก.พ. 58)
61 1513-4717 Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities and Arts 
(4 ก.พ. 58)
62 1905-9159 Silpakorn University Science and Technology Journal 
(6 ก.พ. 58)
63 0125-3395 Songklanakarin Journal of Science and Technology 
(16 ก.พ. 58)
64 2286-8984 Southeast Asian Journal of Economics 
(2 ก.พ. 58)
65 0858-849X Suranaree Journal of Science and Technology 
(9 ก.พ. 58)
66 0495-3843 Thai Forest Bulletin (Botany) 
(13 ม.ค. 58)
67 0049-3589 Thai Journal of Agricultural Science 
(20 ก.พ. 58)

68 0859-2446 Thai Journal of Gastroenterology 
(11 ก.พ. 58)
69 0857-8664 Thai Journal of Genetics 
(16 ก.พ. 58)
70 0857-6084 Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology 
(10 ก.พ. 58)
71 2286-7333 Thai Journal of Science and Technology 
(6 ก.พ. 58)
72 1685-9057 Thailand Statistician 
(30 ม.ค. 58)
73 0859-4074 Thammasat International Journal of Science and Technology 
(6 ก.พ. 58)
74 0859-5747 Thammasat Review 
(12 ก.พ. 58)
75 0857-6033 The International Journal of East Asian Studies 
(13 ก.พ. 58)
76 1686-7831 The Journal : Journal of the Faculty of Arts 
(20 ก.พ. 58)

77 0859-3604 The Journal of Risk Management and Insurance 
(6 ก.พ. 58)
78 0857-7099 The Journal of the Siam Society 
(20 ก.พ. 58)

79 0080-9472 The Natural History Bulletin of the Siam Society 
(20 ก.พ. 58)

80 1905-7725 The New English Teacher 
(17 ก.พ. 58)
81 0125-1562 The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 
(20 ก.พ. 58)

82 0125-4685 The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences 
(20 ก.พ. 58)
83 1513-1025 Thoughts 
(10 ก.พ. 58)
84 1513-9700 Tropical Natural History 
(20 ก.พ. 58)

85 1906-5582 UTCC International Journal of Business and Economics 
(11 ก.พ. 58)
86 1906-3431 Veridian E-Journal, Silpakorn University 
(15 ม.ค. 58)
87 1686-3933 Walailak Journal of Science and Technology 
(16 ก.พ. 58)
88 1513-4458 กระแสวัฒนธรรม 
(28 ม.ค. 58)
89 1905-1352 กระแสอาคเนย์ 
(20 ก.พ. 58)

90 0125-0485 แก่นเกษตร 
(12 ม.ค. 58)
91 0125-7501 ขอนแก่นเวชสาร 
(19 ก.พ. 58)
92 1906-117x ครุศาสตร์สาร 
(13 ก.พ. 58)
93 0125-2208 จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
(6 ก.พ. 58)
94 0857-5118 จักษุเวชสาร 
(18 ก.พ. 58)

อยู่ระหว่างการประเมิน
95 1905-954X จุดยืน : วารสารสตรีนิยมไทย 
(20 ก.พ. 58)

96 1686-3720 จุลนิติ 
(20 ก.พ. 58)

97 1906-1692 จุลสารหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์ 
(20 ก.พ. 58)

98 0125-6564 จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ 
(9 ก.พ. 58)
99 0857-6483 จุฬาลงกรณ์วารสาร 
(20 ก.พ. 58)

100 0125-6483 จุฬาลงกรณ์เวชสาร 
(17 ก.พ. 58)
101 0875-6920 เชียงใหม่ทันตแพทยสาร 
(26 ม.ค. 58)
102 0125-5983 เชียงใหม่เวชสาร 
(20 ก.พ. 58)

103 1685-9502 เชียงใหม่สัตวแพทยสาร 
(20 ก.พ. 58)

104 1686-4395 ดำรงวิชาการ 
(11 ก.พ. 58)
105 0125-0558 ดุลพาห 
(20 ก.พ. 58)

106 0125-555X โดมทัศน์ 
(20 ก.พ. 58)

107 1905-3460 ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 
(20 ก.พ. 58)
108 1686-9540 ไทยไภษัชยนิพนธ์ 
(23 ม.ค. 58)
109 1513-5241 ธรรมศาสตร์เวชสาร  ได้รับเอกสารแล้ว
(16 ก.พ. 58)
อยู่ระหว่างการประเมิน
110 0858-6160 นิเทศศาสตร์ปริทัศน์ 
(17 ก.พ. 58)
111 0857-2992 บทบัณฑิตย์ 
(16 ก.พ. 58)
112 0125-5118 พยาบาลสาร 
(16 ก.พ. 58)
113 0125-7560 พุทธชินราชเวชสาร 
(20 ก.พ. 58)
114 0857-1406 ภาษาและภาษาศาสตร์ 
(13 ก.พ. 58)
115 0125-5061 มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
(9 ก.พ. 58)
116 1513-461X มนุษยศาสตร์สาร 
(12 ก.พ. 58)
117 1686-0101 รมยสาร 
(2 ก.พ. 58)
118 0857-0442 รัฏฐาภิรักษ์ 
(13 ก.พ. 58)
119 0125-135X รัฐศาสตร์สาร 
(20 ม.ค. 58)
120 0125-0957 รัฐสภาสาร 
(20 ก.พ. 58)

121 0859-8185 ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร 
(19 ก.พ. 58)
122 0857-8052 รามาธิบดีพยาบาลสาร 
(3 ก.พ. 58)
123 0125-3611 รามาธิบดีเวชสาร 
(11 ก.พ. 58)
124 0125-1252 วชิรเวชสาร 
(30 ม.ค. 58)
125 0943-0916 วนสาร 
(20 ก.พ. 58)

126 1513-9956 วรรณวิทัศน์ 
(21 ม.ค. 58)
127 0859-9343 วารสาร มฉก.วิชาการ 
(6 ก.พ. 58)
128 1906-215X วารสาร มทร.อีสาน 
(10 ก.พ. 58)
129 1513-0975 วารสาร สออ. ประเทศไทย 
(20 ก.พ. 58)

130 0859-0001 วารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
(12 ก.พ. 58)
131 0125-3093 วารสารกฎหมาย 
(30 ม.ค. 58)
132 1906-1560 วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
(20 ก.พ. 58)
133 1906-2664 วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี 
(20 ก.พ. 58)

134 1513-8089 วารสารกฎหมายธุรกิจบัณฑิตย์ 
(20 ก.พ. 58)

135 1513-1777 วารสารกฎหมายปกครอง 
(20 ก.พ. 58)

136 0857-9776 วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช 
(20 ก.พ. 58)

137 0125-1643 วารสารกรมการแพทย์ 
(20 ก.พ. 58)

138 0125-250X วารสารกรมบัญชีกลาง 
(20 ก.พ. 58)

139 1906-3253 วารสารกระบวนการยุติธรรม 
(2 ก.พ. 58)
140 0125-7242 วารสารกองการพยาบาล 
(17 ก.พ. 58)
141 0125-4634 วารสารกายภาพบำบัด 
(16 ก.พ. 58)
142 1686-5103 วารสารการเกษตรราชภัฏ 
(19 ก.พ. 58)
143 1686-2147 วารสารการงบประมาณ 
(20 ก.พ. 58)

144 2229-0893 วารสารการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
(11 ก.พ. 58)
145 2286-718X วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
(10 ก.พ. 58)
146 0854-9849 วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 
(10 ก.พ. 58)
147 1686-7319 วารสารการจัดการสมัยใหม่ 
(4 ก.พ. 58)
148 1906-5485 วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม 
(10 ก.พ. 58)
149 1905-6303 วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย 
(28 ม.ค. 58)
150 1906-103X วารสารการบริหารท้องถิ่น 
(18 ก.พ. 58)
151 1906-4950 วารสารการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(12 ก.พ. 58)
152 1906-7933 วารสารการบัญชีและการจัดการ 
(16 ก.พ. 58)
153 1906-2230 วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา 
(20 ก.พ. 58)
154 0857-4553 วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 
(9 ก.พ. 58)
155 2351-0358 วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ 
(10 ก.พ. 58)
156 1906-1773 วารสารการพยาบาลและการศึกษา 
(6 ก.พ. 58)
157 1906-0025 วารสารการพยาบาลและสุขภาพ 
(11 ก.พ. 58)
158 1905-3630 วารสารการพัฒนาท้องถิ่น 
(20 ก.พ. 58)

159 1685-991X วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
(9 ก.พ. 58)
160 0859-3299 วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
(20 ม.ค. 58)
161 1906-506x วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย 
(10 ก.พ. 58)
162 2228-8562 วารสารการเมืองการปกครอง 
(6 ก.พ. 58)
163 0858-5520 วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(16 ก.พ. 58)
164 1906-3016 วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
(16 ก.พ. 58)
165 1905-7121 วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
(9 ก.พ. 58)
166 1905-2693 วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม 
(9 ก.พ. 58)
167 0859-5453 วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
(20 ก.พ. 58)
168 1513-9980 วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ 
(3 ก.พ. 58)
169 0858-0944 วารสารกุมารเวชศาสตร์ 
(20 ก.พ. 58)
170 0857-0841 วารสารเกษตร 
(26 ม.ค. 58)
171 0857-0108 วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 
(11 ก.พ. 58)
172 1685-8379 วารสารเกษตรพระวรุณ 
(17 ก.พ. 58)
173 1513-5667 วารสารเกษมบัณฑิต 
(12 ก.พ. 58)
174 0858-3080 วารสารเกื้อการุณย์ 
(13 ก.พ. 58)
175 0125-0906 วารสารข้าราชการ 
(20 ก.พ. 58)

176 0858-4338 วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
(19 ม.ค. 58)
177 1513-3613 วารสารคณะพลศึกษา 
(29 ม.ค. 58)
178 1685-2699 วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
(20 ก.พ. 58)
179 0859-8835 วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(28 ม.ค. 58)
180 1685-3954 วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
(16 ก.พ. 58)
181 1905-8160 วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ  ได้รับเอกสารแล้ว
(20 ก.พ. 58)
อยู่ระหว่างการประเมิน
182 0125-8095 วารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
(19 ก.พ. 58)
183 0857-1384 วารสารคหเศรษฐศาสตร์ 
(16 ก.พ. 58)
184 1686-9443 วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย 
(10 ก.พ. 58)
185 1905-2960 วารสารจักษุธรรมศาสตร์ 
(12 ก.พ. 58)
186 0858-0006 วารสารจันทรเกษมสาร 
(6 ก.พ. 58)
187 1905-565X วารสารจิตพฤติกรรมศาสตร์ : ระบบพฤติกรรมไทย 
(20 ก.พ. 58)

188 0858-8627 วารสารจิตวิทยา 
(20 ก.พ. 58)

189 2286-6663 วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
(13 ก.พ. 58)
190 0125-1422 วารสารจิตวิทยาคลินิก 
(20 ก.พ. 58)

191 1905-9582 วารสารจีนวิทยา 
(2 ก.พ. 58)
192 1905-1972 วารสารจีนศึกษา 
(27 ม.ค. 58)
193 1513-5462 วารสารช่อพะยอม 
(26 ม.ค. 58)
194 0859-9432 วารสารเซนต์จอห์น 
(21 ม.ค. 58)
195 0125-6416 วารสารญี่ปุ่นศึกษา 
(13 ก.พ. 58)
196 1905-2707 วารสารดนตรีรังสิต 
(6 ก.พ. 58)
197 0125-8303 วารสารทรัพยากรมนุษย์ 
(20 ก.พ. 58)

198 0215-2534 วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(5 ม.ค. 58)
199 0857-880X วารสารทันตาภิบาล 
(19 ม.ค. 58)
200 0125-2682 วารสารเทคนิคการแพทย์ 
(11 ก.พ. 58)
201 0125-5347 วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่ 
(21 ม.ค. 58)
202 0857-6653 วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด 
(9 ก.พ. 58)
203 1686-3070 วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม 
(23 ม.ค. 58)
204 1905-6486 วารสารเทคโนโลยีทางปัญญา 
(20 ก.พ. 58)

205 1906-0870 วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ 
(2 ก.พ. 58)
206 1686-5375 วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  ได้รับเอกสารแล้ว
(20 ก.พ. 58)
อยู่ระหว่างการประเมิน
207 1685-8573 วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(12 ก.พ. 58)
208 1905-9329 วารสารเทคโนโลยีสุรนารี 
(19 ม.ค. 58)
209 2229-1210 วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
(22 ม.ค. 58)
210 1686-0667 วารสารไทยคดีศึกษา 
(23 ม.ค. 58)
211 1686-7459 วารสารไทยศึกษา 
(30 ธ.ค. 57)
212 0125-3670 วารสารธรรมศาสตร์ 
(12 ก.พ. 58)
213 1905-713X วารสารธุรกิจปริทัศน์ 
(9 ก.พ. 58)
214 1906-2141 วารสารนเรศวรพะเยา 
(17 ก.พ. 58)
215 0125-4960 วารสารนักบริหาร 
(10 ก.พ. 58)
216 1513-4164 วารสารนิด้าภาษาและการสื่อสาร 
(11 ก.พ. 58)
217 0857-3867 วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
(11 ก.พ. 58)
218 1906-425X วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
(12 ก.พ. 58)
219 0859-085X วารสารนิเทศศาสตร์ 
(10 ก.พ. 58)
220 1685-5477 วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์ 
(28 ม.ค. 58)
221 1513-2226 วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ 
13 ก.พ. 58)
222 0125-2836 วารสารบรรณศาสตร์ มศว 
(23 ม.ค. 58)
223 1686-6916 วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(6 ก.พ. 58)
224 1685-2257 วารสารบริหารการศึกษา มศว 
(20 ก.พ. 58)
225 0125-233x วารสารบริหารธุรกิจ 
(11 ก.พ. 58)
226 1905-6826 วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า 
(6 ก.พ. 58)
227 1905-3746 วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อการ 
(9 ก.พ. 58)
228 0859-9750 วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร 
(20 ก.พ. 58)

229 2228-9658 วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ 
(30 ม.ค. 58)
230 1905-9949 วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ได้รับเอกสารแล้ว
(16 ก.พ. 58)
อยู่ระหว่างการประเมิน
231 1905-9647 วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ 
(13 ม.ค. 58)
232 1686-0632 วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
(16 ก.พ. 58)
233 1906-2850 วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์  ได้รับเอกสารแล้ว
(20 ก.พ. 58)
อยู่ระหว่างการประเมิน
234 1905-1603 วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ 
(11 ก.พ. 58)
235 1906-0769 วารสารบัณฑิตศึกษามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(9 ก.พ. 58)
236 0857-2143 วารสารประชากรศาสตร์ 
(13 ก.พ. 58)
237 1905-6729 วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ได้รับเอกสารแล้ว
(16 ก.พ. 58)
อยู่ระหว่างการประเมิน
238 1905-579X วารสารปรัชญาและศาสนา 
(20 ก.พ. 58)

239 1906-7658 วารสารปัญญาภิวัฒน์ 
(16 ม.ค. 58)
240 0867-0884 วารสารปาริชาต 
(9 ม.ค. 58)
241 1685-3865 วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน 
(30 ม.ค. 58)

อยู่ระหว่างการประเมิน
242 0125-0078 วารสารพยาบาล 
(11 ก.พ. 58)
243 0857-3743 วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 
(23 ม.ค. 58)
244 1906-652X วารสารพยาบาลตำรวจ 
(16 ก.พ. 58)
245 1513-5217 วารสารพยาบาลทหารบก 
(27 ม.ค. 58)
246 0857-605X วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก 
(15 ม.ค. 58)
247 0858-1231 วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(3 ก.พ. 58)
248 1513-5454 วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 
(28 ม.ค. 58)
249 0125-8885 วารสารพยาบาลศาสตร์ 
(6 ก.พ. 58)
250 0125-7021 วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ 
(20 ม.ค. 58)
251 0125-8958 วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ 
(23 ม.ค. 58)
252 0857-5371 วารสารพยาบาลสาธารณสุข 
(12 ก.พ. 58)
253 1906-7038 วารสารพฤกษศาสตร์ไทย 
(16 ก.พ. 58)
254 1513-4695 วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 
(20 ก.พ. 58)

255 1686-1442 วารสารพฤติกรรมศาสตร์ 
(9 ม.ค. 58)
256 2228-9453 วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
(6 ก.พ. 58)
257 0125-3689 วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ 
(6 ก.พ. 58)
258 1905-7881 วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต 
(16 ม.ค. 58)
259 0857-5452 วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา 
(26 ม.ค. 58)
260 0859-2667 วารสารพัฒนาสังคม 
(10 ก.พ. 58)
261 0857-264X วารสารพิษวิทยาไทย 
(13 ก.พ. 58)

อยู่ระหว่างการประเมิน
262 0858-8325 วารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(12 ก.พ. 58)
263 0125-2488 วารสารภาษา 
(13 ก.พ. 58)
264 0857-7285 วารสารภาษาปริทัศน์ 
(9 ม.ค. 58)
265 0125-6424 วารสารภาษาและวัฒนธรรม 
(20 ม.ค. 58)
266 1906-5574 วารสารเภสัชกรรมไทย 
(27 ม.ค. 58)
267 0125-3832 วารสารเภสัชวิทยา 
(23 ม.ค. 58)
268 0125-1570 วารสารเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
(30 ม.ค. 58)
269 1905-0852 วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 
(12 ก.พ. 58)
270 0125-6955 วารสารโภชนาการ 
(20 ก.พ. 58)

271 1686-445X วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
(12 ก.พ. 58)
272 0859-3485 วารสารมนุษยศาสตร์ 
(30 ม.ค. 58)
273 0125-2690 วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ 
(26 ม.ค. 58)
274 0859-5992 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(9 ก.พ. 58)
275 1513-4563 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต  ได้รับเอกสารแล้ว
(20 ก.พ. 58)
อยู่ระหว่างการประเมิน
276 1906-1048 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ได้รับเอกสารแล้ว
(9 ก.พ. 58)
อยู่ระหว่างการประเมิน
277 1905-3959 วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
(10 ก.พ. 58)
278 1685-1412 วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน 
(4 ก.พ. 58)
279 0859-9807 วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ 
(9 ม.ค. 58)
280 2228-9356 วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม 
(20 ม.ค. 58)
281 1906-5681 วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
(20 ม.ค. 58)
282 0858-7418 วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(9 ก.พ. 58)
283 0859-2535 วารสารมหาวิทยาลัยบูรพา 
(20 ก.พ. 58)

284 0857-4677 วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ 
(10 ก.พ. 58)
285 0125-7498 วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(20 ก.พ. 58)

286 1905-2383 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 
(6 ก.พ. 58)
287 1906-0181 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
(2 ก.พ. 58)
288 1906-5965 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
(26 ม.ค. 58)
289 1686-9311 วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
(13 ก.พ. 58)
290 0857-5428 วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
(4 ก.พ. 58)
291 0125-426X วารสารเมืองโบราณ 
(20 ก.พ. 58)

292 0858-7795 วารสารยุโรปศึกษา 
(20 ก.พ. 58)

293 0125-7609 วารสารร่มพฤกษ์ 
(3 ก.พ. 58)
294 0857-1422 วารสารรังสีเทคนิค 
(20 ก.พ. 58)

295 0859-418X วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ 
(10 ก.พ. 58)
296 0125-7897 วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
(20 ก.พ. 58)

297 0125-2968 วารสารราชบัณฑิตยสถาน 
(20 ก.พ. 58)

298 1905-1344 วารสารราชพฤกษ์ 
(26 ม.ค. 58)
299 0125-300X วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ 
(13 ม.ค. 58)
300 0858-2068 วารสารรูสมิแล 
(20 ก.พ. 58)

301 1906-4241 วารสารเรียนไทย 
(30 ธ.ค. 57)
302 0125-2038 วารสารโรคมะเร็ง 
(9 ก.พ. 58)
303 0857-8575 วารสารโรคเอดส์ 
(20 ก.พ. 58)

304 1686-8579 วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
(28 ม.ค. 58)
305 0125-6882 วารสารโรงพยาบาลชลบุรี 
(26 ม.ค. 58)
306 1686-4417 วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม 
(6 ม.ค. 58)
307 0858-6101 วารสารโรงพยาบาลศรีธัญญา  ได้รับเอกสารแล้ว
(16 ก.พ. 58)
อยู่ระหว่างการประเมิน
308 0859-7251 วารสารโรงพยาบาลสกลนคร 
(17 ก.พ. 58)
309 0857-6149 วารสารโลหะ วัสดุ และแร่ 
(13 ก.พ. 58)
310 0858-2025 วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต 
(13 ม.ค. 58)
311 0857-1724 วารสารวนศาสตร์ 
(3 ก.พ. 58)
312 0859-3957 วารสารวิจัย มข. 
(13 ม.ค. 58)
313 1906-201X วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 
(16 ก.พ. 58)
314 1685-2532 วารสารวิจัย มข. ฉบับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(ฉบับธุรกิจและเศรษฐกิจ) 
(20 ก.พ. 58)

315 1906-3334 วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(13 ก.พ. 58)
316 1905-2847 วารสารวิจัย มสด สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
(13 ก.พ. 58)
317 1906-1889 วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
(30 ม.ค. 58)
318 1686-8420 วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
(20 ก.พ. 58)

319 1906-6627 วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
(19 ม.ค. 58)
320 1906-1137 วารสารวิจัยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(9 ก.พ. 58)
321 0859-7685 วารสารวิจัยทางการพยาบาล 
(20 ก.พ. 58)

322 1905-5536 วารสารวิจัยทางการศึกษา 
(20 ก.พ. 58)
323 1906-0319 วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
(26 ม.ค. 58)
324 1905-7393 วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง 
(30 ม.ค. 58)
325 1686-3437 วารสารวิจัยพลังงาน 
(11 ก.พ. 58)
326 1906-3628 วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ 
(9 ก.พ. 58)
327 1686-9974 วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หยุดตีพิมพ์วารสาร
328 0858-9437 วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข  ได้รับเอกสารแล้ว
(16 ก.พ. 58)
อยู่ระหว่างการประเมิน
329 1513-8410 วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ 
(16 ก.พ. 58)
330 1905-4963 วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร 
(16 ม.ค. 58)
331 1906-1730 วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
(4 ก.พ. 58)
332 1906-1722 วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(4 ก.พ. 58)
333 1906-327X วารสารวิจัยรำไพพรรณี 
(11 ก.พ. 58)
334 0125-278X วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.  ได้รับเอกสารแล้ว
(20 ก.พ. 58)
อยู่ระหว่างการประเมิน
335 1906-1641 วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
(11 ก.พ. 58)
336 1905-1867 วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
(20 ม.ค. 58)
337 2351-0374 วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
(19 ก.พ. 58)
338 2351-0366 วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(19 ก.พ. 58)
339 1905-2529 วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
(20 ก.พ. 58)

340 1906-2605 วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ 
(16 ก.พ. 58)
341 0125-8850 วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร 
(26 ม.ค. 58)
342 1905-2022 วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง 
(10 ก.พ. 58)
343 1685-2923 วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ (Section T) 
(20 ก.พ. 58)

344 0125-6335 วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(20 ก.พ. 58)

345 1905-0793 วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 
(13 ก.พ. 58)
346 0857-9180 วารสารวิจัยสังคม 
(9 ก.พ. 58)
347 1906-0572 วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
(16 ก.พ. 58)
348 0857-2100 วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(13 ก.พ. 58)
349 2228-8473 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
(16 ก.พ. 58)
350 1906-0327 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
(17 ธ.ค. 57)
351 1686-4409 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
(16 ก.พ. 58)
352 0125-2437 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
(29 ม.ค. 58)
353 2350-9600 วารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
(5 ม.ค. 58)
354 1906-5078 วารสารวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม 
(6 ก.พ. 58)
355 1906-392X วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. 
(11 ก.พ. 58)
356 2228-8120 วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
(10 ก.พ. 58)
357 1905-291X วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา 
(23 ม.ค. 58)
358 0125-8389 วารสารวิชาการเกษตร 
(12 ก.พ. 58)
359 1906-5337 วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
(12 ม.ค. 58)
360 1905-1212 วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
(19 ก.พ. 58)
361 1685-4489 วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(16 ก.พ. 58)
362 0125-5134 วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. 
(9 ก.พ. 58)
363 1905-3819 วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
(23 ม.ค. 58)
364 1686-9869 วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(10 ก.พ. 58)
365 1906-7186 วารสารวิชาการนายเรืออากาศ 
(9 ก.พ. 58)
366 1686-0650 วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต 
(13 ก.พ. 58)
367 0857-684x วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
(13 ก.พ. 58)
368 0858-4540 วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
(13 ก.พ. 58)
369 1686-7440 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น 
(6 ก.พ. 58)
370 1905-9469 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี 
(9 ก.พ. 58)
371 1905-9590 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 
(12 ก.พ. 58)
372 1905-162x วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
(6 ก.พ. 58)
373 2286-6175 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(20 ม.ค. 58)
374 2286-6183 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
(20 ม.ค. 58)
375 1905-6583 วารสารวิชาการราชภัฏตะวันตก 
(11 ก.พ. 58)
376 1906-0432 วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร 
(14 ม.ค. 58)
377 2286-9832 วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ 
(13 ก.พ. 58)
378 1686-5715 วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี 
(19 ก.พ. 58)
379 1513-7996 วารสารวิชาการศาลปกครอง 
(20 ก.พ. 58)

380 1906-5949 วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์ 
(22 ม.ค. 58)
381 1513-3443 วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
(20 ก.พ. 58)
382 0858-9216 วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
(6 ก.พ. 58)
383 0858-4923 วารสารวิชาการสาธารณสุข 
(3 ก.พ. 58)
384 0859-1083 วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา 
(6 ก.พ. 58)
385 1905-9450 วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา 
(11 ก.พ. 58)
386 1686-8293 วารสารวิชาชีพบัญชี 
(11 ก.พ. 58)
387 0125-8362 วารสารวิทยาการจัดการ 
(6 ก.พ. 58)
388 1906-2397 วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ได้รับเอกสารแล้ว
(16 ก.พ. 58)
อยู่ระหว่างการประเมิน
389 1906-070x วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี 
(29 ม.ค. 58)
390 1906-3180 วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(14 ม.ค. 58)
391 0857-7927 วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 
(12 ก.พ. 58)
392 0859-4562 วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 
(16 ม.ค. 58)
393 0859-6808 วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ 
(6 ม.ค. 58)
394 0858-110X วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 
(30 ม.ค. 58)
395 1685-2354 วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ 
(27 ม.ค. 58)
396 1686-6959 วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ 
(27 ม.ค. 58)
397 1686-4522 วารสารวิทยาศาสตร์ คชสาส์น  ได้รับเอกสารแล้ว
(16 ก.พ. 58)
อยู่ระหว่างการประเมิน
398 0125-7730 วารสารวิทยาศาสตร์ มก. 
(20 ก.พ. 58)

399 0125-2364 วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 
(27 ม.ค. 58)
400 0857-1600 วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. 
(14 ม.ค. 58)
401 1513-7430 วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 
(3 ก.พ. 58)
402 0859-6633 วารสารวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา 
(20 ก.พ. 58)

403 0125-0369 วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 
(16 ก.พ. 58)
404 0858-7612 วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา 
(10 ก.พ. 58)
405 1686-5561 วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
เปลี่ยนชื่อเป็น  NU. International Journal of Science

(19 ก.พ. 58)

อยู่ระหว่างการประเมิน
406 0857-9512 วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง 
(20 ก.พ. 58)

407 1686-9664 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(9 ก.พ. 58)
408 1685-7941 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
(3 ก.พ. 58)
409 0858-4435 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(6 ก.พ. 58)
410 1513-7201 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
(6 ก.พ. 58)
411 1686-4530 วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
(16 ก.พ. 58)
412 2228-8864 วารสารวิเทศศึกษา 
(9 ก.พ. 58)
413 0857-2933 วารสารวิธีวิทยาการวิจัย 
(28 ม.ค. 58)
414 0857-2178 วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
(20 ม.ค. 58)
415 1905-4548 วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ได้รับเอกสารแล้ว
(16 ก.พ. 58)
อยู่ระหว่างการประเมิน
416 1513-4652 วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 
(10 ก.พ. 58)
417 1685-5280 วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี 
(11 ก.พ. 58)
418 1906-3636 วารสารวิศวกรรมศาสตร์ หยุดตีพิมพ์วารสาร
419 1686-2961 วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย 
(20 ก.พ. 58)
420 0857-5290 วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
(13 ก.พ. 58)
421 1513-7287 วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
(9 ก.พ. 58)
422 2228-8724 วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(9 ก.พ. 58)
423 0857-4405 วารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
(12 ก.พ. 58)
424 1905-3754 วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์ 
(20 ก.พ. 58)

425 1513-1246 วารสารศาลรัฐธรรมนูญ 
(20 ก.พ. 58)

426 0125-8192 วารสารศาสตร์ 
(12 ก.พ. 58)
427 1905-8144 วารสารศาสนาและวัฒนธรรม 
(10 ก.พ. 58)
428 1906-6023 วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(30 ม.ค. 58)
429 0859-9866 วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
(20 ก.พ. 58)

430 1906-7208 วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
(4 ก.พ. 58)
431 1686-5596 วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
(20 ก.พ. 58)
432 1513-9131 วารสารศิลปศาสตร์ 
(13 ก.พ. 58)
433 1906-8352 วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(2 ก.พ. 58)
434 1905-9574 วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(16 ก.พ. 58)
435 1905-4653 วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ. 
(30 ธ.ค. 57)
436 0857-1511 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(17 ก.พ. 58)
437 1513-9514 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
(16 ก.พ. 58)
438 0859-5127 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
(15 ม.ค. 58)
439 1905-9922 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(20 ม.ค. 58)
440 1686-3089 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(17 ก.พ. 58)

อยู่ระหว่างการประเมิน
441 0857-1791 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
(19 ก.พ. 58)
442 0125-3212 วารสารศึกษาศาสตร์ 
(9 ก.พ. 58)
443 0125-6203 วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ 
(30 ม.ค. 58)
444 0857-0914 วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า 
(26 ม.ค. 58)
445 0125-0892 วารสารเศรษฐกิจและสังคม 
(20 ก.พ. 58)

446 0859-8479 วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
(20 ก.พ. 58)

447 0857-8397 วารสารเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(20 ก.พ. 58)

448 1685-3008 วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์  ได้รับเอกสารแล้ว
(16 ก.พ. 58)
อยู่ระหว่างการประเมิน
449 0858-9291 วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 
(18 ก.พ. 58)
450 1906-8522 วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ 
(6 ก.พ. 58)

อยู่ระหว่างการประเมิน
451 1905-0461 วารสารเศรษฐศาสตร์ศรีนครินทรวิโรฒ 
(20 ก.พ. 58)

452 0859-1113 วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
(16 ก.พ. 58)
453 1906-9928 วารสารสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
(20 ก.พ. 58)

454 1685-9855 วารสารสถาบันพระปกเกล้า 
(9 ก.พ. 58)
455 1906-2044 วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 
(16 ก.พ. 58)
อยู่ระหว่างการประเมิน
456 1513-1262 วารสารสภาการพยาบาล 
(13 ก.พ. 58)
457 0857-0604 วารสารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย 
(22 ม.ค. 58)
458 0125-6985 วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 
(10 ก.พ. 58)
อยู่ระหว่างการประเมิน
459 0859-2330 วารสารสมาคมนักวิจัย 
(28 ม.ค. 58)
460 1905-4084 วารสารสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย 
(6 ก.พ. 58)
461 1685-408X วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย 
(15 ม.ค. 58)
462 1513-4261 วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย 
(16 ม.ค. 58)
463 0857-2127 วารสารสวนปรุง 
(9 ม.ค. 58)
464 1685-2494 วารสารสหวิทยาการ 
(18 ก.พ. 58)
465 1513-8429 วารสารสหศาสตร์ 
(10 ก.พ. 58)
466 1686-6541 วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง 
(27 ม.ค. 58)
467 0125-7356 วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา  ได้รับเอกสารแล้ว
(20 ก.พ. 58)
อยู่ระหว่างการประเมิน
468 1905-8241 วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
(20 ก.พ. 58)

469 0859-2055 วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
(6 ก.พ. 58)
470 0125-0590 วารสารสังคมศาสตร์ 
(30 ม.ค. 58)
471 0125-2860 วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
(26 ม.ค. 58)
472 1906-2508 วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ 
(12 ก.พ. 58)
473 0857-3166 วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
(13 ก.พ. 58)
474 0858-396X วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย 
(3 ก.พ. 58)
475 0125-5169 วารสารสัตวแพทย์ 
(30 ม.ค. 58)
476 0858-2297 วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข. 
(16 ก.พ. 58)
477 1905-7164 วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา 
(30 ม.ค. 58)
478 1905-1387 วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา 
(27 ม.ค. 58)
479 0125-1678 วารสารสาธารณสุขศาสตร์ 
(20 ก.พ. 58)
480 2228-8457 วารสารสารสนเทศศาสตร์ 
(11 ก.พ. 58)
481 0028-0011 วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
(20 ก.พ. 58)

482 0858-8899 วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่น 
(12 ม.ค. 58)
483 1686-3690 วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร 
(9 ก.พ. 58)
484 0858-2602 วารสารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
(20 ก.พ. 58)

485 1513-9123 วารสารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ 
(20 ก.พ. 58)

486 0859-3868 วารสารสิ่งแวดล้อม 
(20 ก.พ. 58)

487 1906-8557 วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา-สสศท 
(20 ก.พ. 58)
488 0859-497X วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย 
(16 ก.พ. 58)
489 0857-6955 วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช 
(6 ก.พ. 58)
490 0857-2690 วารสารสุทธิปริทัศน์ 
(20 ก.พ. 58)
491 1906-9790 วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ 
(5 ม.ค. 58)
492 0857-0086 วารสารห้องสมุด 
(13 ก.พ. 58)
493 1686-1868 วารสารหาดใหญ่วิชาการ 
(30 ม.ค. 58)
494 0857-2038 วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(13 ก.พ. 58)
495 0125-4820 วารสารอักษรศาสตร์ 
(20 ม.ค. 58)
496 1905-7520 วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
(12 ก.พ. 58)
497 0125-4987 วารสารอายุรศาสตร์เขตร้อนและปาราสิตวิทยา 
(17 ก.พ. 58)
498 1685-3091 วารสารอายุรศาสตร์อีสาน 
(20 ก.พ. 58)

499 1906-7682 วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน 
(21 ม.ค. 58)
500 0859-1180 วารสารอาหารและยา 
(2 ก.พ. 58)
501 1513-3109 วารสารอินโดจีนศึกษา 
(20 ก.พ. 58)

502 1685-6740 วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
(20 ก.พ. 58)
503 0125-8370 วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ 
(13 ก.พ. 58)
504 0859-9254 วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(26 ม.ค. 58)
505 1905-0488 วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
(30 ม.ค. 58)
506 0045-9917 วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ 
(11 ก.พ. 58)
507 0125-5614 วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล 
(30 ม.ค. 58)
508 0857-4154 วิศวกรรมสาร มก. 
(17 ก.พ. 58)
509 0125-8273 วิศวกรรมสาร มข. 
(6 ก.พ. 58)
510 1905-615X วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
(12 ก.พ. 58)
511 0857-7951 วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา 
(17 ก.พ. 58)

อยู่ระหว่างการประเมิน
512 1686-8803 วิศวกรรมสารเอเชียอาคเนย์ 
(20 ก.พ. 58)

513 0125-1724 วิศวสารลาดกระบัง 
(17 ก.พ. 58)
514 0857-1287 วิสัญญีสาร 
(16 ก.พ. 58)
515 0125-6491 เวชชสารสัตวแพทย์ 
(22 ม.ค. 58)
516 0857-6823 เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร 
(9 ม.ค. 58)
517 0125-7722 เวชสารแพทย์ทหารบก 
(17 ก.พ. 58)
อยู่ระหว่างการประเมิน
518 0859-6255 ศรีนครินทรวิโรฒเภสัชสาร 
(20 ก.พ. 58)

519 0857-3123 ศรีนครินทร์เวชสาร 
(30 ม.ค. 58)
อยู่ระหว่างการประเมิน
520 1686-5189 ศิลปกรรมสาร 
(13 ก.พ. 58)
521 0125-3654 ศิลปวัฒนธรรม 
(20 ก.พ. 58)

522 1905-2863 ศิลปศาสตร์ปริทัศน์ 
(30 ธ.ค. 57)
523 0125-0531 ศิลปากร 
(20 ก.พ. 58)

524 1906-2540 เศรษฐศาสตร์ปริทรรศน์ สถาบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
(10 ก.พ. 58)
525 1686-5731 เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ 
(15 ม.ค. 58)
526 0125-8435 สงขลานครินทร์เวชสาร 
(3 ก.พ. 58)

อยู่ระหว่างการประเมิน
527 1513-1076 สยามวิชาการ 
(3 ก.พ. 58)
528 2408-0845 สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
(12 ก.พ. 58)
529 0125-4138 สังคมศาสตร์ : วารสารทางวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
(2 ก.พ. 58)
530 1905-7571 สัตวแพทย์มหานครสาร 
(3 ก.พ. 58)
531 0857-1538 สารคดี 
(20 ก.พ. 58)

532 0125-152X สารศิริราช 
(6 ก.พ. 58)
533 0857-1457 หน้าจั่ว : วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(11 ก.พ. 58)
534 1686-1841 หน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย 
(10 ก.พ. 58)
535 0859-015X อินฟอร์เมชั่น 
(4 ก.พ. 58)
536 0125-3638 เอเชียปริทัศน์ 
(12 ก.พ. 58)
537 0857-0965 วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม
(9 ก.พ. 58)

อยู่ระหว่างการประเมิน
538 0125-3794 วารสารกีฏและสัตววิทยา
(11 ก.พ. 58)
539 2286-9018 วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ
(13 ก.พ. 58)

วารสารใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI

1 0125-1902 วารสารประวัติศาสตร์ (คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
(14 ธ.ค. 57)
อยู่ระหว่างการประเมิน
2 2229-1148 วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ (สมาคมปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง)
(16 ธ.ค. 57)
อยู่ระหว่างการประเมิน
3 2286-9824 วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิตเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน
(8 ม.ค. 58)
อยู่ระหว่างการประเมิน
4 2350-9163 วารสารวิจัยสถาบัน มข. ได้รับเอกสารแล้ว
(12 ม.ค. 58)
อยู่ระหว่างการประเมิน
5 2229-1636 วารสารวิชาการปทุมวัน ได้รับเอกสารแล้ว
(15 ม.ค. 58)
อยู่ระหว่างการประเมิน
6 1685-6445 วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับเอกสารแล้ว
(19 ม.ค. 58)
อยู่ระหว่างการประเมิน
7 0857-9296 วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับเอกสารแล้ว
(19 ม.ค. 58)
อยู่ระหว่างการประเมิน
8 2286-9131 ECTI-CIT Trans ได้รับเอกสารแล้ว
(27 ม.ค. 58)
อยู่ระหว่างการประเมิน
9 2286-7171 วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเอกสารแล้ว
(27 ม.ค. 58)
อยู่ระหว่างการประเมิน
10 2408-1248 Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University ได้รับเอกสารแล้ว
(29 ม.ค. 58)
อยู่ระหว่างการประเมิน
11 1906-702x "เมืองและสภาพแวดล้อม" วารสารวิชาการภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับเอกสารแล้ว
(30 ม.ค. 58)
อยู่ระหว่างการประเมิน
12 2286-7589 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้รับเอกสารแล้ว
(30 ม.ค. 58)
อยู่ระหว่างการประเมิน
13 1906-8654 International journal of Asian tourism management ได้รับเอกสารแล้ว
(2 ก.พ. 58)
อยู่ระหว่างการประเมิน
14 1906-8700 International journal of agricultural travel and tourism ได้รับเอกสารแล้ว
(2 ก.พ. 58)
อยู่ระหว่างการประเมิน
15 2286-9247 Journal of Perspectives on Development Policy in the Greater Mekong Region ได้รับเอกสารแล้ว
(3 ก.พ. 58)

อยู่ระหว่างการประเมิน
16 0859-3949 วารสารการพยาบาล การสาธารณสุขและการศึกษา ได้รับเอกสารแล้ว
(3 ก.พ. 58)
อยู่ระหว่างการประเมิน
17 2229-0931 วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ ได้รับเอกสารแล้ว
(4 ก.พ. 58)
อยู่ระหว่างการประเมิน
18 2229-2802 วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเอกสารแล้ว
(4 ก.พ. 58)
อยู่ระหว่างการประเมิน
19 1686-378x วารสารศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออก (มหาวิทยาลัยรามคำแหง) ได้รับเอกสารแล้ว
(5 ก.พ. 58)
อยู่ระหว่างการประเมิน
20 1906-9839 วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้รับเอกสารแล้ว
(6 ก.พ. 58)
อยู่ระหว่างการประเมิน
21 1906-7836 วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้รับเอกสารแล้ว
(6 ก.พ. 58)
อยู่ระหว่างการประเมิน
22 1905-372x วารสารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย ได้รับเอกสารแล้ว
(6 ก.พ. 58)

อยู่ระหว่างการประเมิน
23 2287-0458 NIDA Independent Study Journal ได้รับเอกสารแล้ว
(6 ก.พ. 58)
อยู่ระหว่างการประเมิน
24 1905-5811 วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้รับเอกสารแล้ว
(6 ก.พ. 58)
อยู่ระหว่างการประเมิน
25 2287-0326 วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม (สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) ได้รับเอกสารแล้ว
(6 ก.พ. 58)
อยู่ระหว่างการประเมิน
26 1686-9192 วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับเอกสารแล้ว
(6 ก.พ. 58)
อยู่ระหว่างการประเมิน
27 2286-9514 วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ได้รับเอกสารแล้ว
(6 ก.พ. 58)
อยู่ระหว่างการประเมิน
28 1906-893x วารสารสาระคาม ได้รับเอกสารแล้ว
(9 ก.พ. 58)
อยู่ระหว่างการประเมิน
29 2228-8244 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับเอกสารแล้ว
(9 ก.พ. 58)
อยู่ระหว่างการประเมิน
30 2408-1256 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้รับเอกสารแล้ว
(9 ก.พ. 58)
อยู่ระหว่างการประเมิน
31 0125-2674 วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ ได้รับเอกสารแล้ว
(10 ก.พ. 58)
อยู่ระหว่างการประเมิน
32 2229-1997 วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา ได้รับเอกสารแล้ว
(11 ก.พ. 58)
อยู่ระหว่างการประเมิน
33 2408-1000 Thammasat Business Law Journal ได้รับเอกสารแล้ว
(11 ก.พ. 58)
อยู่ระหว่างการประเมิน
34 1906-3849 วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเอกสารแล้ว
(11 ก.พ. 58)
อยู่ระหว่างการประเมิน
35 2286-7856 วารสารวิชาการคุณธรรมความดี ได้รับเอกสารแล้ว
(11 ก.พ. 58)
อยู่ระหว่างการประเมิน
36 2286-7139 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้รับเอกสารแล้ว
(11 ก.พ. 58)
อยู่ระหว่างการประเมิน
37 0857-037X วารสารภาษาและวรรณคดีไทย ได้รับเอกสารแล้ว
(11 ก.พ. 58)
อยู่ระหว่างการประเมิน
38 1513-7805 วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้รับเอกสารแล้ว
(11 ก.พ. 58)
อยู่ระหว่างการประเมิน
39 2286-668X วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต ได้รับเอกสารแล้ว
(12 ก.พ. 58)
อยู่ระหว่างการประเมิน
40 1905-4165 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้รับเอกสารแล้ว
(12 ก.พ. 58)
อยู่ระหว่างการประเมิน
41 2229-1547 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี ได้รับเอกสารแล้ว
(12 ก.พ. 58)
อยู่ระหว่างการประเมิน
42 2287-9674 The Bangkok Medical Journal ได้รับเอกสารแล้ว
(12 ก.พ. 58)
อยู่ระหว่างการประเมิน
43 1906-8255 วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับเอกสารแล้ว
(12 ก.พ. 58)
อยู่ระหว่างการประเมิน
44 0857-5975 วารสารวิชาการแพทย์เขต 11 ได้รับเอกสารแล้ว
(12 ก.พ. 58)
อยู่ระหว่างการประเมิน
45 0858-7531 Bulletin of Health, Science and Technology ได้รับเอกสารแล้ว
(12 ก.พ. 58)

อยู่ระหว่างการประเมิน
46 1905-6648 วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : เทพสตรี I-TECH ได้รับเอกสารแล้ว
(12 ก.พ. 58)
47 0857-202x กระแสเอเชีย ได้รับเอกสารแล้ว
(12 ก.พ. 58)
อยู่ระหว่างการประเมิน
48 2286-9328 วารสารรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ได้รับเอกสารแล้ว
(12 ก.พ. 58)
อยู่ระหว่างการประเมิน
49 2229-2365 วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร (มศว.) ได้รับเอกสารแล้ว
(12 ก.พ. 58)
อยู่ระหว่างการประเมิน
50 11513-007X วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี) ได้รับเอกสารแล้ว
(12 ก.พ. 58)
อยู่ระหว่างการประเมิน
51 2287-0121 วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ได้รับเอกสารแล้ว
(12 ก.พ. 58)
อยู่ระหว่างการประเมิน
52 0859-5224 นาวิกาธิปัตย์สาร ได้รับเอกสารแล้ว
(13 ก.พ. 58)
อยู่ระหว่างการประเมิน
53 1906-7925 วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย ได้รับเอกสารแล้ว
(13 ก.พ. 58)
อยู่ระหว่างการประเมิน
54 1906-7925 วารสารพิฆเนศวร์สาร ได้รับเอกสารแล้ว
(13 ก.พ. 58)
อยู่ระหว่างการประเมิน
55 2229-2756 วารสารบัณฑิตวิจัย ได้รับเอกสารแล้ว
(13 ก.พ. 58)
อยู่ระหว่างการประเมิน
56 1685-6481 วารสารควบคุมโรค ได้รับเอกสารแล้ว
(16 ก.พ. 58)
อยู่ระหว่างการประเมิน
57 2229-127X ASEAN Engineering Journal Part A ได้รับเอกสารแล้ว
(16 ก.พ. 58)
อยู่ระหว่างการประเมิน
58 2286-7910 วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเอกสารแล้ว
(16 ก.พ. 58)
อยู่ระหว่างการประเมิน
59 1513-7015 วารสารสารสนเทศ (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับเอกสารแล้ว
(16 ก.พ. 58)
อยู่ระหว่างการประเมิน
60 2286-959x วารสารนานาชาติสหวิทยาการวิจัย สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(PSAKU International Journal of Interdisciplinary Research)
ได้รับเอกสารแล้ว
(16 ก.พ. 58)
อยู่ระหว่างการประเมิน
61 1905-6931 CATALYST ได้รับเอกสารแล้ว
(16 ก.พ. 58)
อยู่ระหว่างการประเมิน
62 2228-8929 วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้รับเอกสารแล้ว
(16 ก.พ. 58)
อยู่ระหว่างการประเมิน
63 1906-0017 วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับเอกสารแล้ว
(16 ก.พ. 58)
อยู่ระหว่างการประเมิน
64 2286-6922 วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้รับเอกสารแล้ว
(16 ก.พ. 58)
อยู่ระหว่างการประเมิน
65 2229-0141 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้รับเอกสารแล้ว
(16 ก.พ. 58)
อยู่ระหว่างการประเมิน
66 2286-7252 วารสารสหวิทยาการวิจัย : ฉบับบัณฑิตศึกษา (สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ได้รับเอกสารแล้ว
(16 ก.พ. 58)
อยู่ระหว่างการประเมิน
67 1906-649x เชียงรายเวชสาร ได้รับเอกสารแล้ว
(17 ก.พ. 58)
อยู่ระหว่างการประเมิน
68 1905-9183 Asian Archives of Pathology ได้รับเอกสารแล้ว
(19 ก.พ. 58)
อยู่ระหว่างการประเมิน
69 2232-0814 วารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านการศึกษาทางไกล (ASEAN Journal of Open and Distance Learning : AJODL) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้รับเอกสารแล้ว
(19 ก.พ. 58)
อยู่ระหว่างการประเมิน
70 2228-8376 วารสารสถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย ได้รับเอกสารแล้ว
(20 ก.พ. 58)
อยู่ระหว่างการประเมิน
71 1906-7321 วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ได้รับเอกสารแล้ว
(19 ก.พ. 58)

อยู่ระหว่างการประเมิน
72 0125-6726 Buffalo Bulletin ได้รับเอกสารแล้ว
(20 ก.พ. 58)
อยู่ระหว่างการประเมิน
73 1513-038X วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับเอกสารแล้ว
(20 ก.พ. 58)

อยู่ระหว่างการประเมิน
74 1906-456X วารสารการวิจัยการพัฒนาการบริหาร ได้รับเอกสารแล้ว
(20 ก.พ. 58)
อยู่ระหว่างการประเมิน
75 1513-8607 วารสารเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัย ได้รับเอกสารแล้ว
(20 ก.พ. 58)
อยู่ระหว่างการประเมิน
76 2229-2683 วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ได้รับเอกสารแล้ว
(20 ก.พ. 58)
อยู่ระหว่างการประเมิน
77 0858-8015 วารสารสังคมมนุษย์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้รับเอกสารแล้ว
(20 ก.พ. 58)
อยู่ระหว่างการประเมิน
78 2286-8011 "วารสารนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
(ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อวารสาร เดิมชื่อ วารสารกฎหมายธุรกิจบัณฑิตย์ (ISSN 1513-8089)
เปลี่ยนชื่อเป็น วารสารนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (ISSN 2286-8011))"
ได้รับเอกสารแล้ว
(20 ก.พ. 58)
อยู่ระหว่างการประเมิน
79 1685-4063 วารสาร บัณฑิตศาส์น มมร ได้รับเอกสารแล้ว
(20 ก.พ. 58)
อยู่ระหว่างการประเมิน
80 2228-9801 วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ได้รับเอกสารแล้ว
(20 ก.พ. 58)

อยู่ระหว่างการประเมิน
81 2351-0846 วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ ได้รับเอกสารแล้ว
(20 ก.พ. 58)

อยู่ระหว่างการประเมิน
82 2350-9988 วารสารสมาคมนักการศึกษามหาสารคาม ได้รับเอกสารแล้ว
(20 ก.พ. 58)
อยู่ระหว่างการประเมิน
83 0859-9424 วารสารราชนครินทร์ ได้รับเอกสารแล้ว
(20 ก.พ. 58)
อยู่ระหว่างการประเมิน
84 0125-7323 วารสารแพทย์เขต 4-5 ได้รับเอกสารแล้ว
(20 ก.พ. 58)
อยู่ระหว่างการประเมิน
85 2286-6590 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้รับเอกสารแล้ว
(20 ก.พ. 58)
อยู่ระหว่างการประเมิน
86 1905-8179 Surindra Journal of Local Development ได้รับเอกสารแล้ว
(20 ก.พ. 58)

อยู่ระหว่างการประเมิน
87 2286-9581 วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับเอกสารแล้ว
(20 ก.พ. 58)
อยู่ระหว่างการประเมิน