รายชื่อวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI (กลุ่มที่ 1) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


          วารสารกลุ่มนี้ เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2557) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI และจะถูกพิจารณาคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ต่อไป

*หมายเหตุ สิ้นสุดการรับรองคุณภาพตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ท่านสามารถตรวจสอบ
ผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 พ.ศ. 2558
ได้ที่ URL : http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Evaluation/2558/Announced/News.html


สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

No. ISSN Journal Title Owner
1 2287-0741
(issn เดิม : 0125-6939)
Applied Environmental Research
(ชื่อเดิม : Journal of Environmental Research)
สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2 1905-7415 Asian Biomedicine  Faculty of Medicine, Chulalongkorn University 
3 0125-877X Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology The Allergy and Immunology Society of Thailand 
4 0125-2526 Chiang Mai Journal of Science คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
5 1685-9545 ECTI Transactions on Electrical Eng., Electronics, and Communications The Electrical Engineering/Electronics, Computers, Telecommunications and Information Technology Association (ETCI Association) 
6 0125-8281 Engineering Journal  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
7 1686-5456 Environment and Natural Resources Journal Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University 
8 1686-9141 International Journal of Agricultural Technology  Association of Agricultural Technology in Southeast Asia (AATSEA) 
9 1906-4063 International Journal of Applied Biomedical Engineering สมาคมวิจัยวิศวกรรมการแพทย์ไทย 
10 1905-7172 International Journal of Renewable Energy School of Renewable Energy Technology, (SERT) 
11 0858-7027 International Journal of the Computer, The Internet and Management Assumption University 
12 0857-4421 Journal of Health Research วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
13 0857-5754 Journal of Physiological and Biomedical Sciences The Official Journal of The Physiological Society of Thailand 
14 0075-5192 Kasetsart Journal (Natural Science) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
15 1905-2367 KMITL Science and Technology Journal Faculty of Science, King Monkuts Institute of Technology Ladkrabang 
16 1905-7873 Maejo International Journal of Science and Technology Maejo University 
17 2286-8933  Outbreak, Surveillance and Investigation Reports สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
18 1906-8107 Pacific Rim International Journal of Nursing Research Thailand Nursing and Midwifery Council 
19 2229-063X  Rangsit Journal of Arts and Sciences มหาวิทยาลัยรังสิต
20 1513-1874 ScienceAsia Science Society of Thailand
21 1905-9159 Silpakorn University Science and Technology Journal  Silpakorn University Research and Development Institute (SURDI) 
22 0125-3395 Songklanakarin Journal of Science and Technology  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
23 0858-849X Suranaree Journal of Science and Technology Suranarree University of Technology 
24 1985-9057 Thailand Statistician Thai Statistical Association
25 0859-4074 Thammasat International Journal of Science and Technology Thammasat University 
26 1513-9700 Tropical Natural History Department of Biology, Faculty of Science, Chulalongkorn University
27 1686-3933 Walailak Journal of Science and Technology Institute of Research and Devolpment, Walailak University 
28 0125-0485 แก่นเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
29 0125-7501 ขอนแก่นเวชสาร โรงพยาบาลขอนแก่น 
30 0125-2208 จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย 
31 0125-6483 จุฬาลงกรณ์เวชสาร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
32 1905-3460 ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
33 0125-4685 ไทยเภสัชสาร คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
34 0125-5118 พยาบาลสาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
35 0125-7560 พุทธชินราชเวชสาร  โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 
36 0857-8052 รามาธิบดีพยาบาลสาร  ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี 
37 0125-1252 วชิรเวชสาร คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 
38 1906-1773 วารสารการพยาบาลและการศึกษา กลุ่มพัฒนาการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก 
39 1906-0025 วารสารการพยาบาลและสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
40 0859-3299 วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ฝ่ายวิจัย คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ 
41 0858-4338 วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
42 1685-3954 วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
43 0857-6653 วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
44 1686-3070 วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม  มหาวิทยาลัยสยาม 
45 1685-8573 วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ) 
46 0857-3743 วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข  สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 
47 1513-5217 วารสารพยาบาลทหารบก  สมาคมพยาบาลทหารบก 
48 0857-605X วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกแห่งประเทศไทย 
49 0125-8885 วารสารพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
50 0125-7021 วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
51 0125-8958 วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
52 1906-5574  วารสารเภสัชกรรมไทย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
53 1905-0852 วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
54 1906-5681 วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
55 1906-5965 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
56 1686-9311 วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
57 0857-6149 วารสารโลหะ วัสดุ และแร่ สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
58 0858-2025 วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย 
59 0857-1724 วารสารวนศาสตร์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
60 0859-3957 วารสารวิจัย มข. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
61 1906-201X วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
62 1906-1889 วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
63 1906-0319 วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ  วิทยาลัยพยาบาลเครือข่ายภาคกลาง 1 สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 
64 1906-3628 วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
65 0858-9437 วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณาสุข กระทรวงสาธารณสุข 
66 0125-278X วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
67 0125-8850 วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
68 0125-8389 วารสารวิชาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 
69 1906-5337 วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
70 1686-9869 วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฝ่ายวิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
71 0857-684x วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
72 1906-0432 วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
73 0857-7927 วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
74 0125-2364 วารสารวิทยาศาสตร์ มข.  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
75 0857-1600 วารสารวิทยาศาสตร์ มศว.  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
76 1513-7430 วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
77 0125-0369 วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร สมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
78 0858-7612 วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
79 1686-5561 วารสารวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
80 0858-4435 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
81 1513-1262 วารสารสภาการพยาบาล สภาการพยาบาล 
82 0125-6985 วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 
83 0125-8842 วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
84 0858-396X วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
85 1905-7164 วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา 
86 1905-1387 วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 
87 0125-1678 วารสารสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
88 0859-497X วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย กรมสุขภาพจิต 
89 0125-8273 วิศวกรรมสาร มข. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
90 0125-1724 วิศวสารลาดกระบัง  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
91 0125-6491 เวชชสารสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
92 0857-6823 เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทยและสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย 
93 0857-3123 ศรีนครินทร์เวชสาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
94 0125-8435 สงขลานครินทร์เวชสาร คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
95 1905-7571 สัตวแพทย์มหานครสาร  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร