คณะทำงาน TCI เข้าฟังระบบ "Digital Commons for Journal Peer Review and Management and Research Management Technology" จาก Elsevier (19 ก.ค. 62)
          วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre, ศูนย์ TCI) นำทีมโดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ TCI เข้าฟังระบบ "Digital Commons for Journal Peer Review and Management and Research Management Technology" จาก Elsevier


ภาพกิจกรรม