กองบรรณาธิการวารสารจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอรับคำแนะนำเพื่อพัฒนาคุณภาพวารสารจากศูนย์ TCI (20 ก.ย. 61)
          เมื่อวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. - 12.00 น. ที่ผ่านมา กองบรรณาธิการวารสารและคณะทำงานวารสารจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รวมจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน ได้เข้าขอรับคำแนะนำในการจัดทำวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI และฐานข้อมูล ACI ณ ห้องประชุมคณะฯ ชั้น 2 อาคารคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

          ในการนี้ รศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน ได้ให้การต้อนรับกองบรณาธิการวารสาร และบรรยายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพวารสารทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI อาทิเช่น ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความควรมีจำนวน 2 ท่านขึ้นไปโดยแจ้่งด้วยว่าประเมินแบบใด Double-blind หรือ Single-blind โดยผู้ประเมินบทความจะต้องเป็นคนละหน่วยงานกับผู้เขียนบทความ, วารสารควรมีกำหนดออกและ Aims and Scope ที่ชัดเจน, เว็บไซต์ควรอัพเดท มีข้อมูลครบถ้วน และมีการใช้งานระบบ Online Submission เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงวารสารได้ง่าย จากนั้นได้บรรยายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการเข้าสู่ฐานข้อมูล ACI อาทิเช่น เว็บไซต์ควรมีข้อมูลภาษาอังกฤษ หากบทความของวารสารเป็นภาษาไทยถ้าจะเข้าสู่ฐานข้อมูล ACI ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง, สังกัดผู้แต่ง, บทคัดย่อ ควรมีภาษาอังกฤษ และการอ้างอิงควรเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด อีกทั้งยังให้คำแนะนำว่าควรทำวารสารให้มีคุณภาพอย่างเสมอต้นเสมอปลายและที่สำคัญควรออกวารสารให้ตรงเวลา และจัดทำวารสารให้มีคุณภาพเพื่อการเข้าสู่ฐานข้อมูลสากลต่อไป


ภาพกิจกรรม
ท่านสามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ :