การประชุม Local board for Thailand จากโครงการ TCI-TRF-Scopus Collaboration Project (19 ต.ค. 61)          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 ที่ผ่าน ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index (TCI) Centre) ได้เรียนเชิญ Local board for Thailand จากโครงการ TCI-TRF-Scopus Collaboration Project จำนวนทั้งสิ้น 11 ท่าน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อเตรียมการประชุม Meetting with Scopus ในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ทั้งนี้ ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ ขอขอบพระคุณ Local board ทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้สละเวลาอันมีค่าเข้าร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานต่อไป


ภาพกิจกรรม
ท่านสามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ :