การประชุมเพื่อชี้แจงเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI ในรอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 (18 ต.ค. 61)
          ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ทำการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ไปแล้ว 3 รอบ ในปี พ.ศ. 2555, 2556 และ พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการของวารสารไทย ทั้งในด้านเนื้อหาและรูปแบบให้มีมาตรฐานระดับสากล ซึ่งการประเมินที่ผ่านมานั้นจะสิ้นสุดการรับรองคุณภาพในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

          ในการนี้ ศูนย์ TCI จึงจัดให้มีการประเมินคุณภาพวารสารรอบที่ 4 ในปี พ.ศ. 2563 และเพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจเกณฑ์การประเมินคุณภาพฯ ในครั้งนี้ ศูนย์ TCI จึงได้จัดการประชุมเพื่อชี้แจงเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI ในรอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 ขึ้น ทั้งในกรุงเทพมหานคร และภูมิภาค รวม 4 ครั้ง ดังนี้
 • ครั้งที่ 1 : วันที่ 28 กันยายน 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ถ. สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
  โดยมีบรรณาธิการวารสาร หรือ กองบรรณาธิการวารสาร หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวารสาร จำนวนทั้งสิ้น 555 ท่าน
 • ครั้งที่ 2 : วันที่ 2 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรม แคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่ ถ. นิมมานเหมินทร์ เชียงใหม่
  โดยมีบรรณาธิการวารสาร หรือ กองบรรณาธิการวารสาร หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวารสาร จำนวนทั้งสิ้น 150 ท่าน
 • ครั้งที่ 3 : วันที่ 9 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ถ. ประชาสโมสร ขอนแก่น
  โดยมีบรรณาธิการวารสาร หรือ กองบรรณาธิการวารสาร หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวารสาร จำนวนทั้งสิ้น 250 ท่าน
 • ครั้งที่ 4 : วันที่ 17 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ถ. สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
  โดยมีบรรณาธิการวารสาร หรือ กองบรรณาธิการวารสาร หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวารสาร จำนวนทั้งสิ้น 450 ท่าน
          ในการประเมินคุณภาพวารสารครั้งนี้ ทุกวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพใหม่อีกครั้ง โดยบรรณาธิการวารสารจะต้องส่งข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินทั้งหมดในระบบออนไลน์ (Online) ผ่านเว็บไซต์ของศูนย์ TCI โดยภายหลังการประเมินจะมีระยะเวลาการรับรองคุณภาพวารสารเป็นระยะเวลา 5 ปี คือ ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ซึ่งมีเงื่อนไขเพิ่มเติมว่า วารสารกลุ่มที่ 2 และ กลุ่มที่ 3 สามารถขอรับการประเมินได้ใหม่เพื่อปรับกลุ่มคุณภาพ ภายในระยะเวลา 2 ปี (2564 และ 2565) โดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, หัวหน้าศูนย์ TCI ได้อธิบายเกฑณ์การประเมินคุณภาพวารสารใหม่ดังนี้
 • เกณฑ์หลัก (เป็นเกณฑ์ที่ไม่คิดเป็นคะแนน แต่วารสารกลุ่ม 1 ต้องผ่านเกณฑ์หลักนี้ทุกข้อ)
 •           1. วารสารต้องออกตรงตามเวลาที่กำหนด
            2. วารสารมีเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (ISSN) ที่จดทะเบียนถูกต้องตามหลักสากล
            3. วารสารต้องมีเว็บไซต์ที่มีข้อมูลครบถ้วน
            4. บทความมีรูปแบบการตีพิมพ์ที่ได้มาตรฐาน

 • เกณฑ์รอง (เป็นเกณฑ์ที่คิดเป็นคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 20 คะแนน)
 •           1. วารสารต้องมี citation ที่ตรวจสอบได้จากฐานข้อมูล TCI
            2. วารสารต้องมีกองบรรณาธิการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมาจากหลากหลายหน่วยงาน
            3. วารสารต้องตีพิมพ์บทความที่มีผู้นิพนธ์มาจากหลากหลายหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
            4. วารสารมีรูปแบบการอ้างอิงที่ถูกต้องตามมาตรฐาน
            5. วารสารมีกระบวนการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิก่อนตีพิมพ์
            6. วารสารต้องมีระบบการจัดการวารสารแบบออนไลน์
            7. คุณภาพของบทความในวารสาร
            8. เกณฑ์คุณภาพอื่นๆ
  Slide : การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐาน TCI รอบที่ 4
  เกณฑ์เชิงปริมาณและเกณฑ์เชิงคุณภาพที่ใช้ในการประเมินคุณภาพวารสารรอบที่ 4
  ช่วงระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาเกณฑ์เชิงปริมาณและเกณฑ์เชิงคุณภาพที่ใช้ในการประเมินคุณภาพวารสารรอบที่ 4

            ช่วงบ่าย ดร.นงเยาว์ ศรีพรมสุข, หัวหน้าศูนย์ TCI ได้อธิบายเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการไทยเข้าฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) กรณีบทความที่เป็นภาษาไทยจะต้องมี ชื่อเรื่อง,ชื่อผู้แต่ง,สังกัดผู้แต่ง,บทคัดย่อ,คำสำคัญ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) และเอกสารอ้างอิง เป็นไปภาษาอังกฤษตามหลัก Romanized Reference ตัวอย่าง
  Slide : Selection criteria for the ASEAN Citation Index (ACI)

            จากนั้น ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, หัวหน้าศูนย์ TCI ได้อัพเดทโครงการ TCI-TRF-Scopus Collaboration Project ซึ่งปัจจุบันมีวารสารในโครงการที่เข้าฐานข้อมูล Scopus แล้วทั้งสิ้น 16 วารสาร หากวารสารที่ต้องการเข้าร่วมโครงการนี้สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ TCI-TRF-Scopus Collaboration Project อีกทั้ง Mr. Derrick Duncombe, Marketing Development Manager (APAC) Elsevier - Research Intelligence ได้บรรยายในหัวข้อเรื่อง "Thailand Journal Editors Workshop"
  Slide : Thailand Journal Editors Workshop


  ภาพกิจกรรม
  ท่านสามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ :

  ครั้งที่ 1 : วันที่ 28 กันยายน 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ถ. สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร


  ครั้งที่ 2 : วันที่ 2 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรม แคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่ ถ. นิมมานเหมินทร์ เชียงใหม่


  ครั้งที่ 3 : วันที่ 9 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ถ. ประชาสโมสร ขอนแก่น


  ครั้งที่ 4 : วันที่ 17 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ถ. สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร