คณะทำงานวารสารสมาคมจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย และศูนย์บริการทางการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ขอรับคำแนะนำจากศูนย์ TCI (7 พ.ค. 61)
          เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. - 12.00 น. ที่ผ่านมา คณะทำงานวารสาร จากสมาคมจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย และศูนย์บริการทางการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รวมจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน ได้เข้าขอรับคำแนะนำในการจัดทำวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ณ ห้องประชุมคณะฯ ชั้น 2 อาคารคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการนี้ รศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน ได้ให้การต้อนรับคณะทำงานวารสารจากทั้ง 2 วารสาร และบรรยายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพวารสารทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI อาทิเช่น ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความควรมีจำนวน 2 ท่านขึ้นไปและเป็นคนละหน่วยงานกับผู้เขียนบทความ, วารสารควรมีกำหนดออกและ Aims and Scope ที่ชัดเจน, เว็บไซต์ควรอัพเดท มีข้อมูลครบถ้วน และมีระบบ Online Submission เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงวารสารได้ง่าย และควรทำวารสารให้มีคุณภาพอย่างเสมอต้นเสมอปลาย,ออกวารสารให้ตรงเวลา และจัดทำวารสารให้มีคุณภาพเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูลสากลต่อไป


ภาพกิจกรรม
ท่านสามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ :