Submit วารสาร Asia-Pacific Journal of Science and Technology เข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus (1 พ.ค. 61)
          เมื่อเวลา 13.30-16.30 น. วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, หัวหน้าศูนย์ TCI ได้เรียนเชิญคณะทำงานวารสาร Asia-Pacific Journal of Science and Technology โดยมี ผศ.ดร.ณัญธิวัฒน์ พลดี, บรรณาธิการวารสารเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ อีกทั้ง ศ.ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา, Local Board โครงการ TCI/SCOPUS Collaboration Project ได้ให้คำแนะนำวารสารเพื่อ submit เข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus ในครั้งนี้ด้วย โดยโครงการ TCI/SCOPUS Collaboration Project นี้มีเป้าหมายที่จะผลักดันวารสารไทยและวารสารในประเทศ ASEAN จำนวน 40 วารสาร เข้ารับการบรรจุในฐานข้อมูล Scopus ในช่วงเวลา 3 ปี โดยใช้เวลาในการประเมินที่รวดเร็วกว่าขั้นตอนปกติ ซึ่งตั้งแต่เริ่มโครงการนี้ มีวารสารไทยในโครงการ ได้รับการบรรจุเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus เรียบร้อยแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 11 วารสาร


ภาพกิจกรรม
ท่านสามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ :