กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ วปท., วารสารวิทยาการจัดการ, วารสารวิชาการสถาบันอาศรมศิลป์ และวารสารการบริหารและพัฒนา วิทยาลัยพิชญบัณฑิต ขอรับคำแนะนำจากศูนย์ TCI (2 เม.ย. 61)
          เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. - 12.00 น. ที่ผ่านมา กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ วปท. ของสมาคมวิศกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย, กองบรรณาธิการวารสารวิทยาการจัดการ ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, กองบรรณาธิการวารสาิชาการสถาบันอาศรมศิลป์ ของสถาบันอาศรมศิลป์ และกองบรรณาธิการวารสารการบริหารและพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต ของคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต รวมจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ได้เข้าขอรับคำแนะนำในการจัดทำวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI และฐานข้อมูล ACI ณ ห้องประชุมคณะฯ ชั้น 2 อาคารคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการนี้ รศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน ได้ให้การต้อนรับกองบรณาธิการวารสารจากทั้ง 4 วารสาร และบรรยายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพวารสารทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI อาทิเช่น ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความควรมีจำนวน 2 ท่านขึ้นไปและเป็นคนละหน่วยงานกับผู้เขียนบทความ, วารสารควรมีกำหนดออกและ Aims and Scope ที่ชัดเจน, เว็บไซต์ควรอัพเดท มีข้อมูลครบถ้วน และมีระบบ Online Submission เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงวารสารได้ง่าย จากนั้นได้บรรยายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการเข้าสู่ฐานข้อมูล ACI อาทิเช่น หากบทความของวารสารเป็นภาษาไทยถ้าจะเข้าสู่ฐานข้อมูล ACI ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง, สังกัดผู้แต่ง, บทคัดย่อ ควรมีภาษาอังกฤษ และการอ้างอิงควรเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด อีกทั้งยังให้คำแนะนำว่าควรทำวารสารให้มีคุณภาพอย่างเสมอต้นเสมอปลายและที่สำคัญควรออกวารสารให้ตรงเวลา และจัดทำวารสารให้มีคุณภาพเพื่อการเข้าสู่ฐานข้อมูลสากลต่อไป


ภาพกิจกรรม
ท่านสามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ :