การประชุมวิชาการเครือข่ายระดับชาติเรื่อง “การประชุมเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 12” (12 มี.ค. 61)
เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ C-D ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ เวลา 8.30 - 16.00 น. ที่ผ่านมา ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre, ศูนย์ TCI) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดการประชุมวิชาการเครือข่ายระดับชาติเรื่อง การประชุมเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 12 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 650 ท่าน ในการจัดประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักถึงคุณภาพของวารสารไทย

โดยช่วงเช้าได้มีการเสวนาเรื่อง "ผลกระทบของ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560 กับคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI" โดย ศ.ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง, อดีตผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ ดำเนินรายการโดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, หัวหน้าศูนย์ TCI จากนั้น คุณศวิต กาสุริยะ, Nectec และ ดร.กริช นาสิงห์ขันธุ์, Nectec บรรยาย เรื่อง "การพัฒนาคุณภาพวารสารไทยสู่วารสารอิเล็กทรอนิสก์ (E-Journal)" โดยได้กล่าวถึงที่มาและความสำคัญในการพัฒนาระบบ Online Journal หลังจากนั้น ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, หัวหน้าศูนย์ TCI เสวนาเรื่อง "Preparation and experiences for journals submission into Scopus" เพื่อยกระดับคุณภาพวารสารไทยเข้าสู่ฐานข้อมูลสากล

ช่วงบ่าย ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ, ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้แข้าร่วมประชุมฯ และมอบประกาศนียบัตรให้กับบรรณาธิการวารสารดีเด่น ประจำปี 2561 ที่ได้รับการบรรจุเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus โดยวิธีพิเศษแล้ว ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มผลผลิต/การอ้างอิงของผลงานวิจัยในมหาวิทยาลัยไทยสู่ฐานข้อมูลสากล จำนวนทั้งสิ้น 10 วารสาร ได้แก่
 • สาขาสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 วารสาร คือ
  1. Tropical Natural History ของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2. Environment and Natural Resources Journal ของ มหาวิทยาลัยมหิดล
  3. GMSARN International Journal ของ Asian Institute of Technology (AIT)
 • สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 1 วารสาร คือ
  1. Pharmaceutical Sciences Asia ของ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 4 วารสาร คือ
  1. Engineering and Applied Science Research ของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  2. Suranaree Journal of Science and Technology ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  3. Journal of Metals, Materials and Minerals ของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  4. Thailand Statistician ของสมาคมสถิติแห่งประเทศไทย
 • สาขาสังคมศาสตร์ จำนวน 2 วารสาร คือ
  1. Journal of Population and Social Studies ของ มหาวิทยาลัยมหิดล
  2. ABAC Journal ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
หลังจากนั้น Mr. Kavit Yagnik, Elsevier และ Mr.Shareef Bhailal, Elsevier บรรยายพิเศษเรื่อง "Local contents and Scopus Database: Current and future developments" อีกทั้งยังได้กล่าวถึงการรักษาคุณภาพวารสารเพื่อไม่ให้โดนถอนออกจากฐานข้อมูล Scopus หลังจากนั้น รศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน, นักวิจัยศูนย์ TCI ระดมสมองเรื่อง "เกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563" ซึ่งในปี พ.ศ. 2563 นั้นทางศูนย์ TCI จะทำการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ทั้งหมดเพื่อจัดกลุ่มคุณภาพใหม่ และจะส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลและแจ้งเกณฑ์การประเมินรอบใหม่เพื่อให้ทางวารสารเตรียมข้อมูลต่อไป


ภาพกิจกรรม
ท่านสามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ :