การประชุม The 5th Editor's Workshop Under the TCI-TRF-Scopus Collaboration Project (12 มี.ค. 61)
          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ C-D ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ เวลา 8.30 - 16.00 น. ที่ผ่านมา ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre, ศูนย์ TCI) ร่วมกับคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดประชุม The 5th Editor's Workshop Under the TCI-TRF-Scopus Collaboration Project ภายใต้กิจกรรมโครงการ การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มผลผลิต/การอ้างอิงของผลงานวิจัยใรมหาวิทยาลัยไทยสู่ฐานข้อมูลสากล" โดยมีบรรรณาธิการวารสาร, กองบรรณาธิการวารสาร เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 130 ท่าน

          ในการจัดประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน รายละเอียด วิธีปฏิบัติที่ดี รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพวารสารไทย เพื่อบรรจุในฐานข้อมูล Scopus โดยวิธีพิเศษ ร่วมกับบรรณาธิการวารสารและ Local Board for Thailand ที่ได้รับการบรรจุเข้าฐานข้อมูล Scopus โดยวิธีพิเศษแล้ว โดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ,หัวหน้าศูน TCI ได้บรรยายในหัวข้อเรื่อง "Lesson learned, success and challenges of a pilot on Thai and ASEAN journals for indexing in Scopus in Year 1" อีกทั้ง Mr.Shareef Bhailal,Elsevier ได้บรรยายในหัวข้อเรื่อง "Enrichment process for title submission in Step" และช่วงบ่าย Mr.Shareef Bhailal,Elsevier ได้บรรยายเรื่อง "Scopus journal re-evaluations criteria" จากนั้นบรรณาธิการวารสารและ Local Board for Thailand ที่ได้รับการบรรจุเข้าฐานข้อมูล Scopus โดยวิธีพิเศษแล้วได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาวารสารร่วมกับผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ภาพกิจกรรม
ท่านสามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ :