การประชุมบรรณาธิการวารสารโครงการ "การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มผลผลิต/การอ้างอิงของผลงานวิจัยในมหาวิทยาลัยไทยสู่ฐานข้อมูลสากล" (TCI/SCOPUS Collaboration Project) (11 มิ.ย. 61)
          เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre, ศูนย์ TCI) ได้เรียนเชิญบรรณาธิการและคณะทำงานวารสาร เข้าร่วมประชุมโครงการ "การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มผลผลิต/การอ้างอิงของผลงานวิจัยในมหาวิทยาลัยไทยสู่ฐานข้อมูลสากล" (TCI/SCOPUS Collaboration Project) เพื่อหารือและพัฒนาคุณภาพวารสารในระดับสากล จำนวนทั้งสิ้น 13 วารสารที่ได้รับการบรรจุเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus เรียบร้อยแล้ว ดังนี้
 • ABAC Journal
 • Asia-Pacific Journal of Science and Technology
 • Engineering and Applied Science Research
 • Environment and Natural Resources Journal
 • GMSARN International Journal
 • International Journal of Behavioral Science
 • Journal of Metals, Materials and Minerals
 • Journal of Population and Social Studies
 • Pharmaceutical Sciences Asia
 • Siriraj Medical Journal
 • Suranaree Journal of Science and Technology
 • Thailand Statistician
 • Tropical Natural History

 • ภาพกิจกรรม
  ท่านสามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ :