ศูนย์ TCI ร่วมกับ สกอ. ประชุมหารือ เพื่อเตรียมการประชุม "The 6th ASEAN Citation Index (ACI) Meeting for Steering Committee" (9 ก.ค. 61)          เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index (TCI) Centre) พร้อมกับคณะทำงานศูนย์ TCI ประชุมหารือร่วมกับคณะทำงานจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุม "The 6th ASEAN Citation Index (ACI) Meeting for Steering Committee" ณ ห้องประชุมคณะฯ ชั้น 2 อาคารคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เวลา 15.00 - 17.00 น. โดยการประชุม "The 6th ASEAN Citation Index (ACI) Meeting for Steering Committee" จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท, กรุงเทพมหานคร