คณะทำงาน TCI ประชุมหารือร่วมกับคณะทำงานอักขราวิสุทธิ์ ณ สำนักงานวิทยทรัพยากร (หอสมุดกลาง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (6 ก.ค. 61)
          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา เวลา 10.00-12.00 น. ณ สำนักงานวิทยทรัพยากร (หอสมุดกลาง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre, ศูนย์ TCI) นำทีมโดย ดร.นงเยาว์ ศรีพรมสุข ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ TCI ประชุมร่วมกับคณะทำงานอักขราวิสุทธิ์ นำทีมโดย รศ.ดร. อมร เพชรสม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อหารือเรื่องการตรวจสอบความซ้ำซ้อนระหว่าง โปรแกรม Plagiarism Checking System คือระบบตรวจสอบความคล้ายของบทความวารสารวิชาการไทยในระบบ Thai Journals Online (ThaiJO) ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) กับ ระบบอักขราวิสุทธิ์ คือระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ ได้แก่ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ วารสารทางวิชาการ และรายงานวิจัย ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรวมไปถึงบทความจากเว็บไซต์วิกิพีเดีย ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์จากมหาวิทยาลัยที่ร่วมลงนามความร่วมมือฯ และฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่พัฒนาโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้สามารถตรวจสอบความซ้ำซ้อนร่วมกันได้ และเพื่อเป็นการขยายฐานข้อมูล แต่เนื่องจากลิขสิทธิ์ของบทความนั้นเป็นของวารสาร ดังนั้นทางศูนย์ TCI จะทำการหารือเพื่อสอบถามความคิดเห็นของบรรณาธิการวารสารในระบบ Thai Journals Online (ThaiJO) ต่อไป


ภาพกิจกรรม